www.log.lodz.pl

Text/HTML

Celem niniejszej informacji jest wyjaśnienie, w jaki sposób i do jakich celów wykorzystujemy Państwa dane osobowe. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszej informacji.

 1. Który podmiot prawny będzie wykorzystywał Państwa dane osobowe?
 2. Łódzki Ośrodek Geodezji, ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź

 3. W jaki sposób będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe?
 4. Łódzki Ośrodek Geodezji będzie wykorzystywać Państwa dane osobowe do celów:

  1. prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
   1. prowadzenia dla obszaru powiatu:
    • ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych EGiB,
    • geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych GESUT,
    • gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
   2. tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych RCIWN, BDSOG, BDOT500;
   3. tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych;
  2. koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
  3. zakładania osnów szczegółowych;
  4. ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
  5. prowadzenia postępowań administracyjnych w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości;
  6. prowadzenia postępowań administracyjnych w przedmiocie podziałów nieruchomości;
  7. prowadzenia bazy ewidencji miejscowości, ulic i adresów;
  8. ochrony gruntów rolnych;
  9. ustalania kierunków rekultywacji;
  10. prowadzenia miejskiego SIT;
  11. realizacji usług na podstawie umów cywilnoprawnych.

  Łódzki Ośrodek Geodezji zobowiązany jest do przetwarzania Państwa danych osobowych, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej w imieniu Prezydenta Miasta Łodzi, w szczególności zadań określonych w przepisach ustaw: Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 roku (tekst jednolity – Dz.U. z 2017 roku, poz. 2101 z późn. zm), o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity – Dz.U. z 2019 roku, poz. 121 z późn. zm.), o infrastrukturze informacji przestrzennej z dnia 4 marca 2010 roku (tekst jednolity – Dz.U. z 2017 roku, poz. 1382 z późn. zm.), o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 roku (tekst jednolity - Dz.U. z 2017 roku, poz. 1161 z późn. zm.).

 5. Jakie dane osobowe wykorzystujemy?
 6. Przetwarzane są wyłącznie dane osobowe, które są niezbędne do powyższych celów. Łódzki Ośrodek Geodezji przetwarza w szczególności: imię, nazwisko, PESEL, NIP, adres zamieszkania, adres do korespondencji, dane o prawie do nieruchomości, nr rachunku bankowego.

 7. Jakimi środkami przetwarzamy Państwa dane osobowe?
 8. Państwa dane osobowe są przetwarzane za pośrednictwem informatycznych systemów operacyjnych oraz formularzy papierowych.

 9. Komu będziemy udostępniać Państwa dane osobowe?
 10. Możemy udostępniać Państwa dane osobowe w szczególności: stronom postępowań administracyjnych; organom administracji publicznej albo podmiotom niebędącym organami administracji publicznej, realizującym, na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, zadania publiczne związane z gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis; operatorom sieci w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1537, 1920 i 2003 oraz z 2017 r. poz. 1529 i 1566); innym podmiotom, które mają interes prawny w tym zakresie oraz organom nadzorczym takim jak Urząd Ochrony Danych Osobowych, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Główny Geodeta Kraju.

 11. Dlaczego wymagane jest przekazanie Państwa danych osobowych?
 12. Przekazanie Państwa danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. W przypadku ich nieprzekazania nie będzie możliwe zrealizowanie Państwa wniosku.

 13. Jakie prawa przysługują Państwu w związku z własnymi danymi osobowymi?
 14. W odniesieniu do własnych danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

  1. Dostęp – mogą Państwo zażądać udzielenia nieodpłatnego dostępu do własnych danych;
  2. Sprostowanie – mogą Państwo wystąpić do Łódzkiego Ośrodka Geodezji o skorygowanie nieprawidłowych lub niepełnych danych osobowych;
  3. Usunięcie – mogą Państwo wystąpić do Łódzkiego Ośrodka Geodezji o usunięcie danych osobowych w przypadku, gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:
   • Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
   • Wycofali Państwo zgodę, na której opiera się przetwarzanie, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
   • Wnoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wnoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego;
   • Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
   • Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Łódzki Ośrodek Geodezji;
   • Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
  4. Ograniczenie przetwarzania – mogą Państwo wystąpić do Łódzkiego Ośrodka Geodezji o ograniczenie sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadku, gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:
   • Kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych osobowych – na okres pozwalający Łódzkiemu Ośrodkowi Geodezji sprawdzić prawidłowość tych danych; Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
   • Łódzki Ośrodek Geodezji nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   • Wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania w związku z prawem do sprzeciwu i zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Łódzkiego Ośrodka Geodezji są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu.
  5. Przenoszenie danych – mogą Państwo wystąpić do Łódzkiego Ośrodka Geodezji o przekazanie dostarczonych nam danych do innej organizacji lub wystąpić o dostarczenie swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
  6. Wycofanie zgody – mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
  7. Sprzeciw – mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez Łódzki Ośrodek Geodezji Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub w innej sytuacji przewidzianej w przepisach prawa poprzez powiadomienie Łódzkiego Ośrodka Geodezji, korzystając z formularza kontaktowego na stronie internetowej www.log.lodz.pl/daneosobowe o Państwa zastrzeżeniach.
 15. W jaki sposób można wnieść skargę?
 16. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 17. Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?
 18. Będziemy przechowywać Państwa dane przez okres niezbędny do celów, o których mowa powyżej, lub przez okres wymagany przepisami prawa.

 19. Nasz inspektor ochrony danych
 20. W przypadku jakichkolwiek pytań należy skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych w Łódzkim Ośrodku Geodezji.

  Łódzki Ośrodek Geodezji, ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych

  e-mail: iod@log.lodz.pl

  Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Łódzki Ośrodek Geodezji znajdą Państwo w Polityce Ochrony Danych Osobowych ŁOG

Serwis internetowy www.log.lodz.pl wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów.
Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookie.
Możesz wyłączyć pliki cookie w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

Strona przeszła pozytywnie walidację W3C