www.log.lodz.pl

Text/HTML

Text/HTML

Dyrektor Łódzkiego Ośrodka Geodezji
ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze:
Młodszego Geodety, Geodety, Starszego Geodety, Inspektora lub Starszego Inspektora
uzależnione od wykształcenia i stażu pracy
w Dziale Zasobu i Obsługi Prac Geodezyjnych

 

Wymiar czasu pracy: 1 etat - pełen wymiar czasu pracy
Data publikacji ogłoszenia: 1 kwietnia 2019 r.
Termin składania ofert: 10 kwietnia 2019 r.
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

 

Warunki pracy na stanowisku:

 • praca przy komputerze.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • przyjmowanie, rejestracja i obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych,
 • przyjmowanie, rejestracja wniosków o udostępnienie mapy zasadniczej lub mapy ewidencyjnej z PZGiK,
 • naliczanie opłat za zamówione materiały oraz wystawianie dokumentów obliczenia opłaty,
 • prowadzenie rejestru zgłoszeń, rejestru wniosków,
 • przyjmowanie, ewidencjonowanie i rejestrowanie zbiorów danych lub innych opracowań powstałych w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • redakcja mapy zasadniczej, mapy ewidencyjnej.

Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 poz. 1260 z późn. zm.),
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie przekraczającym wymogi ustawowe, zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji, a w przypadku zatrudnienia, na czas realizacji umowy o pracę – wymagany druk oświadczenia do pobrania na stronie BIP Łódzkiego Ośrodka Geodezji.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie średnie lub wyższe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • znajomość procedur związanych z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu Prawo Geodezyjne i Kartograficzne i przepisów wykonawczych, Ustawa o Infrastrukturze, Informacji Przestrzennej,
 • bardzo dobra obsługa komputera w szczególności w zakresie pakietu MS Office,
 • znajomość oprogramowań niezbędnych do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • znajomość oprogramowania do prowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów.

Wymagania preferowane:

 • wykształcenie średnie lub wyższe o profilu geodezyjnym lub pokrewne,
 • dobra organizacja pracy własnej,
 • umiejętność analitycznego myślenia, zdolności organizacyjne, odpowiedzialność, systematyczność, rzetelność, sumienność, dokładność, zaangażowanie, dyspozycyjność,
 • doświadczenie w pracy na stanowisku administracyjnym,
 • znajomość specjalistycznego oprogramowania w szczególności: Geo-Info Ośrodek, Geo-Info Mapa, POD.

Wymagane dokumenty:

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadany poziom wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,*
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,*
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na podanie i przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,*
 • cv i list motywacyjny.

* Druki oświadczenia do pobrania na stronie BIP Łódzkiego Ośrodka Geodezji

 

Wymienione dokumenty należy przesłać lub składać osobiście w sekretariacie Łódzkiego Ośrodka Geodezji, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze Młodszego Geodety, Geodety, Starszego Geodety, Inspektora lub Starszego Inspektora w Dziale Zasobu i Obsługi Prac Geodezyjnych” w terminie do dnia 10 kwietnia 2019 r. na adres: Łódzki Ośrodek Geodezji, ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź.

Dodatkowe informacje tel.: (42) 272-68-57

Serwis internetowy www.log.lodz.pl wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów.
Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookie.
Możesz wyłączyć pliki cookie w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

Strona przeszła pozytywnie walidację W3C