Strona główna MODGiK

Zadania

Do zadań Działu Ewidencji Gruntów i Budynków należy w szczególności:

1)   Zespołu udostępniania danych ewidencyjnych:

a)     prowadzenie ewidencji gruntów i budynków,
b)    wydawanie wypisów, wyrysów oraz udzielanie informacji z bazy danych ewidencji gruntów i budynków,
c)     kontrolowanie aktualności zbioru,
d)    wnioskowanie wykonania opracowań aktualizacyjnych w zakresie udostępniania informacji z PZGiK,
e)     uwierzytelnianie dokumentów wychodzących,
f)     dokumentowanie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne, za udzielone informacje oraz za wykonane  wyrysy  wypisy z  operatu ewidencyjnego załatwianych bezpośrednio,
g)    sporządzanie zestawień zbiorczych, syntetycznych i analitycznych,
h)    ścisła współpraca z Zespołem ds. archiwum w Dziale Obsługi Administracyjnej i Zamówień Publicznych;

2)   Zespołu aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków:

a)    prowadzenie ewidencji gruntów i budynków,
b)   weryfikacja dokumentów będących podstawą zmian ewidencji gruntów i budynków w części opisowej,
c)    wprowadzanie zmian do  bazy ewidencji gruntów i budynków w części opisowej,
d)   wprowadzanie zmian do rejestru cen nieruchomości,
e)    łączne zatwierdzanie wprowadzanych zmian opisowo-graficznych,
f)    dokumentowanie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne, za udzielone informacje, oraz  za   wykonane  wyrysy  wypisy z  operatu ewidencyjnego załatwianych korespondencyjnie,
g)   sporządzanie zestawień zbiorczych analitycznych i syntetycznych,
h)   zabezpieczanie i przechowywanie dowodów zmian geodezyjno – kartograficznych
i innych w zakresie ewidencji gruntów i budynków,
i)     wnioskowanie wykonania opracowań aktualizacyjnych w zakresie prowadzenia
i zabezpieczenia bazy danych,
j)     sporządzanie powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów
i budynków,
k)   uwierzytelnianie dokumentów wychodzących,
l)     przyjmowanie dokumentów będących podstawą zmian ewidencji gruntów i budynków,
m)ścisła współpraca z Zespołem ds. archiwum w Dziale Obsługi Administracyjnej i Zamówień Publicznych,
n)   uczestnictwo w przygotowywaniu wymagań do specyfikacji zamówień publicznych oraz umów w zakresie planowanych do realizacji projektów inwestycyjnych;

3)   Stanowiska ds. ochrony danych osobowych

- wykonywanie zadań administratora bezpieczeństwa informacji.

 

Strona przeszła pozytywnie walidację W3C