www.log.lodz.pl

Uzasadnienie

Text/HTML

Dyrektor Łódzkiego Ośrodka Geodezji
ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze:
Podinspektor, Inspektor lub Starszy Inspektor
uzależnione od wykształcenia i stażu pracy
w Dziale Obsługi Informatycznej i Wdrożeń

 

Wymiar czasu pracy: 1 etat – 1/2 - 1/1 wymiar czasu pracy
Data publikacji ogłoszenia: 02 września 2019 roku
Termin składania ofert: 11 września 2019 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

 

Warunki pracy na stanowisku:

 • Praca przy komputerze.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • Pełnienie funkcji zastępcy administratora dla aplikacji „Zarządzanie Mieniem” stanowiącej część systemu informatycznego „Gospodarowanie Mieniem” w dziale Obsługi Informatycznej i Wdrożeń ŁOG,
 • Wdrażanie nowych wersji administrowanego oprogramowania,
 • Parametryzacja i konfigurowanie oprogramowania,
 • Świadczenie usług wsparcia dla użytkowników merytorycznych administrowanego oprogramowania,
 • Współpraca z administratorami innych modułów i systemów informatycznych administrowanych przez ŁOG,
 • Utrzymywanie kontaktów z dostawcami administrowanego oprogramowania, w tym zgłaszanie i odbieranie realizacji błędów i modyfikacji,
 • Udział w spotkaniach analitycznych i projektowych dotyczących administrowanego oprogramowania i jego wersji rozwojowych,
 • Bieżąca współpraca z administratorem wiodącym oraz przejmowanie jego obowiązków podczas jego nieobecności.

Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 poz. 1260 z późn. zm.),
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie przekraczającym wymogi ustawowe, zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji, a w przypadku zatrudnienia, na czas realizacji umowy o pracę – wymagany druk oświadczenia do pobrania na stronie BIP Łódzkiego Ośrodka Geodezji.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie lub wyższe,
 • znajomość obsługi komputera, w tym:
  • znajomość systemów z rodziny MS Windows,
  • umiejętność korzystania z pakietu MS Office (Word, Excel),
 • kreatywność, samodzielność i dobra organizacja pracy własnej.

Wymagania dodatkowe:

 • min. 5-letni staż pracy w jednostkach administracji publicznej,
 • mile widziana:
  • znajomość oprogramowania dotyczącego zarządzania i gospodarowania majątkiem,
  • umiejętność obsługi oprogramowana zrealizowanego w technologii Oracle Developer.
 • doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z administrowaniem systemami informatycznymi,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich.

Wymagane dokumenty:

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadany poziom wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,*
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,*
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,*
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,*
 • cv i list motywacyjny.

* Druki oświadczeń do pobrania na stronie BIP Łódzkiego Ośrodka Geodezji

 

Wymienione dokumenty należy przesłać lub składać osobiście w sekretariacie ŁOG, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze Podinspektor, Inspektor lub Starszy Inspektor” na adres: Łódzki Ośrodek Geodezji, ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź w terminie do dnia 11 września 2019 r.

Dodatkowe informacje tel.: (42) 272-68-57

Serwis internetowy www.log.lodz.pl wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów.
Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookie.
Możesz wyłączyć pliki cookie w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

Strona przeszła pozytywnie walidację W3C