www.log.lodz.pl

Text/HTML

Text/HTML

 

Dyrektor Łódzkiego Ośrodka Geodezji
ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze:
Podinspektora/Inspektora
uzależnione od wykształcenia i stażu pracy
w Dziale Organizacji, Kadr i Strategii

 

Wymiar czasu pracy: 1 etat-pełen wymiar czasu pracy
Data publikacji ogłoszenia: 10 marca 2017 r.
Termin składania ofert: 20 marca 2017 r.
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: <6%

 

Warunki pracy na stanowisku:

 • praca przy komputerze
 • praca w terenie - inwentaryzacja

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • prowadzenie monitoringu procesu rewitalizacji w zakresie zmian zagospodarowania przestrzennego,
 • skanowanie i wykonywanie panoram 360 zrewitalizowanych przestrzeni publicznych, obiektów architektonicznych, w szczególności budynków wpisanych do rejestru i ewidencji zabytków objętych procesem rewitalizacji, praca ze skanerem laserowym 3D "bezpiecznym dla oczu", 1 klasy wg normy IEC EN 60825-1,
 • praca na danych LIDAR i przygotowywanie ich do celów modelowania 3D, w tym wykorzystanie technologii meshingu 3D,
 • modelowanie obiektów architektonicznych i przestrzeni publicznych,
 • opracowywanie fotorealistycznych wizualizacji i komputerowych animacji 3D do celów publikacji na internetowym portalu,
 • opracowywanie i utrzymanie cyfrowych makiet 3D (stanu istniejącego, makiety urbanistycznej i architektonicznej),
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Łodzi w celu pozyskania i integracji danych 3D na prowadzonych makietach 3D,
 • uczestniczenie w pracach zapewniających rozwój nowych technologii (narzędzi) pomocnych do modelowania i wizualizacji 3D,
 • sporządzanie okresowych sprawozdań z wykonywanych zadań.

Wymagania:

Warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wyrażenie zgody na podanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922).

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe w zakresie architektury, gospodarki przestrzennej, geoinformacji,
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu: gospodarki przestrzennej, prawa budowlanego, KPA, ochrony środowiska, samorządu terytorialnego,
 • dobra obsługa komputera, znajomość programów MS Office, AutoCAD oraz Autodesk 3 ds Max.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w modelowaniu i wizualizacji 3D projektów architektoniczno-urbanistycznych dla potrzeb kształtowania przestrzeni miejskich,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • znajomość oprogramowania Autodesk (Revit i InfraWorks 360),
 • znajomość oprogramowania do obróbki grafiki (Adobe Photoshop, CorelDraw lub GIMP),
 • umiejętność pracy w środowisku GIS,
 • skuteczna komunikacja, sumienność, planowanie i organizowanie pracy, myślenie analityczne, umiejętność obsługi urządzeń technicznych, umiejętność pracy w zespole, inicjatywa i kreatywność.

Wymagane dokumenty:

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadany poziom wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie*,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej*,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych*,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na podanie i przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji*,
 • cv i list motywacyjny,
 • portofolio.

* druki oświadczeń do pobrania na stronie BIP Łódzkiego Ośrodka Geodezji

 

Wymienione dokumenty należy przesłać lub składać osobiście w sekretariacie Łódzkiego Ośrodka Geodezji, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze Podinspektora/Inspektora w Dziale Organizacji, Kadr i Strategii” w terminie do dnia 20 marca 2017r. na adres: Łódzki Ośrodek Geodezji, ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź.

 

Dodatkowe informacje tel. 42 637–50–97

Serwis internetowy www.log.lodz.pl wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów.
Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookie.
Możesz wyłączyć pliki cookie w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

Strona przeszła pozytywnie walidację W3C