www.log.lodz.pl

Uzasadnienie

Ogłoszenie

Dyrektor Łódzkiego Ośrodka Geodezji
ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze:
Młodszego Geodety, Geodety, Starszego Geodety, Podinspektora lub Inspektora
uzależnione od wykształcenia i stażu pracy
w Dziale Aktualizacji i Kontroli Technicznej

 

Wymiar czasu pracy: 1 etat - pełen wymiar czasu pracy
Data publikacji ogłoszenia: 12 marca 2019 roku
Termin składania ofert: 22 marca 2019 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

 

Warunki pracy na stanowisku:

 • praca przy komputerze.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • aktualizowanie treści mapy zasadniczej w oparciu o opracowania geodezyjne przyjmowane do PZGiK,
 • wykonywanie prac obliczeniowych związanych z prowadzeniem części graficznej i opisowej ewidencji gruntów i budynków oraz mapy zasadniczej,
 • współdziałanie ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Łódzkiego Ośrodka Geodezji w zakresie zadań realizowanych przez Dział Aktualizacji i Kontroli Technicznej,
 • wykonywanie z własnej inicjatywy i bez odrębnych poleceń przełożonego, czynności i obowiązków określonych przez przełożonego oraz innych zadań należących do kompetencji Działu Aktualizacji i Kontroli Technicznej.

Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 poz. 1260 z późn. zm.),
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie przekraczającym wymogi ustawowe, zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji, a w przypadku zatrudnienia, na czas realizacji umowy o pracę – wymagany druk oświadczenia do pobrania na stronie BIP Łódzkiego Ośrodka Geodezji.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie lub wyższe o kierunku geodezja lub pokrewne,
 • bardzo dobra znajomość ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz rozporządzeń: w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych, w sprawie ewidencji gruntów i budynków, w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej, w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT, w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • znajomość procedur związanych z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • znajomość procedur związanych z aktualizacją bazy ewidencji gruntów i budynków,
 • znajomość procedur związanych z aktualizacją mapy zasadniczej,
 • umiejętność czytania dokumentacji geodezyjnej: szkice, mapy wywiadu, wykazy zmian,
 • znajomość obsługi komputera,
 • kreatywność, dyspozycyjność, dobra organizacja pracy własnej.

Wymagania dodatkowe:

 • staż pracy w jednostkach administracji publicznej,
 • uprawnienia geodezyjne z zakresu 1,
 • mile widziana znajomość oprogramowania Geo-Info,
 • doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z aktualizacją baz danych BDOT500, GESUT, EGiB,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich.

Wymagane dokumenty:

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadany poziom wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 • w  przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,*
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,*
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,*
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,*
 • cv i list motywacyjny.

* Druki oświadczeń do pobrania na stronie BIP Łódzkiego Ośrodka Geodezji

 

Wymienione dokumenty należy przesłać lub składać osobiście w sekretariacie Łódzkiego Ośrodka Geodezji, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze Młodszego Geodety, Geodety, Starszego Geodety, Podinspektora lub Inspektora w Dziale Aktualizacji i Kontroli Technicznej” w terminie do dnia 22 marca 2019 r., na adres: Łódzki Ośrodek Geodezji, ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź.

Dodatkowe informacje tel. 0-42 272–68–57

Serwis internetowy www.log.lodz.pl wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów.
Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookie.
Możesz wyłączyć pliki cookie w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

Strona przeszła pozytywnie walidację W3C