www.log.lodz.pl

Text/HTML

Text/HTML

Dyrektor Łódzkiego Ośrodka Geodezji
ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze:
Samodzielne Stanowisko Pracy - Inspektora Ochrony Danych
w Łódzkim Ośrodku Geodezji

 

Wymiar czasu pracy: 1 etat - wymiar ¼ czasu pracy
Data publikacji ogłoszenia: 13 maja 2019 r.
Termin składania ofert: 22 maja 2019 r.
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

 

Warunki pracy na stanowisku:

 • praca przy komputerze.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz przygotowywanie w tym zakresie sprawozdań i raportów dla administratora danych,
 • informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy przepisów o ochronie danych,
 • działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty,
 • współpraca z organem nadzorczym,
 • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach,
 • wykonywanie innych obowiązków związanych z ochroną danych osobowych w Łódzkim Ośrodku Geodezji, w szczególności:
  • nadzorowanie procesu nadawania upoważnień do przetwarzania danych oraz prowadzenie rejestru takich upoważnień,
  • monitorowanie zmian w przepisach prawa dotyczących ochrony danych osobowych,
  • wszelkie inne czynności, które okażą się niezbędne dla prawidłowego wykonania zadań inspektora danych osobowych.

Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 poz. 1260 z późń. zm.),
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie przekraczającym wymogi ustawowe, zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji, a w przypadku zatrudnienia, na czas realizacji umowy o pracę - druk oświadczenia do pobrania na stronie BIP Łódzkiego Ośrodka Geodezji.

Wymagania preferowane:

 • preferowane wykształcenie wyższe o kierunku prawo lub administracja,
 • doświadczenie w pracy w charakterze Inspektora Ochrony Danych w jednostce finansów publicznych,
 • znajomość przepisów o ochronie danych osobowych,
 • umiejętność pracy w zespole, rozwiązywania konfliktów, decyzyjność, samodzielność, umiejętność indywidualnej organizacji pracy,
 • znajomość obsługi komputera.

Wymagane dokumenty:

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadany poziom wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,*
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,*
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na podanie i przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,*
 • cv i list motywacyjny.

* Druki oświadczenia do pobrania na stronie BIP Łódzkiego Ośrodka Geodezji

 

Wymienione dokumenty należy przesłać lub składać osobiście w sekretariacie Łódzkiego Ośrodka Geodezji, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko: Samodzielne Stanowisko Pracy Inspektora Ochrony Danych” w terminie do dnia 22 maja 2019 r. na adres: Łódzki Ośrodek Geodezji, ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź.

Dodatkowe informacje tel.: (42) 272-68-57

Serwis internetowy www.log.lodz.pl wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów.
Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookie.
Możesz wyłączyć pliki cookie w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

Strona przeszła pozytywnie walidację W3C