www.log.lodz.pl

Text/HTML

Text/HTML

Dyrektor Łódzkiego Ośrodka Geodezji
ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze:
Podinspektora lub Inspektora
w Dziale Organizacji Kadr i Strategii

 

Wymiar czasu pracy: pełen wymiar czasu pracy
Data publikacji ogłoszenia: 15 kwietnia 2019 r.
Termin składania ofert: 25 kwietnia 2019 r.
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

 

Warunki pracy na stanowisku:

 • praca przy komputerze.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało: przygotowywanie dokumentacji projektowej, bieżący monitoring i koordynacja, obsługa systemu SL2014, organizacja spotkań i szkoleń w projektach, w tym dofinansowywanych z UE, w szczególności:

 • przygotowywanie informacji, sprawozdań, raportów, harmonogramów rzeczowo – finansowych, materiałów informacyjnych,
 • rozliczanie projektów, przygotowywanie wniosków o płatność,
 • uczestnictwo w przygotowywaniu wymagań do specyfikacji zamówień publicznych oraz umów w zakresie planowanych do realizacji projektów inwestycyjnych,
 • prowadzenie dokumentacji projektowej i archiwizacja dokumentacji,
 • załatwianie spraw formalnych i administracyjnych w zakresie zadań inwestycyjnych,
 • koordynacja działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących projektów,
 • prowadzenie biura projektów,
 • organizowanie i obsługa posiedzeń Komitetu Sterującego, spotkań, szkoleń, konferencji,
 • prowadzenie spraw kancelaryjno - biurowych w Podsystemie Obiegu Dokumentów.

Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 poz. 1260 z późn. zm.),
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie przekraczającym wymogi ustawowe, zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji, a w przypadku zatrudnienia, na czas realizacji umowy o pracę - druk oświadczenia do pobrania na stronie BIP Łódzkiego Ośrodka Geodezji.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe o specjalności: prawo, administracja, zarządzanie lub geografia,
 • minimum roczny staż pracy w administracji publicznej na stanowisku związanym z obsługą i realizacją projektów, w tym dofinansowanych z UE,
 • znajomość problematyki RPO WŁ na lata 2014-2020:
  • Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
  • Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFRR)
  • wytycznych w zakresie informacji i promocji
  • zasad równości szans kobiet i mężczyzn w projektach finansowanych z funduszy europejskich 2014-2020
  • zasad równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
 • znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy - Prawo zamówień publicznych, Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu cywilnego,
 • umiejętność opracowywania wniosków o dofinansowanie z UE, wniosków o płatność,
 • umiejętność monitorowania realizacji zadań inwestycyjnych finansowanych z funduszy Unii Europejskiej oraz ocena ich wykonania,
 • umiejętność prowadzenia dokumentacji projektowej zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt, archiwizacja dokumentacji projektowej,
 • umiejętność pracy w Generatorze SL 2014 - 2020,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera: MS Office (Word, Excel, Power Point),
 • umiejętność analizy danych.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność pracy w zespole,
 • cierpliwość, dobra organizacja pracy,
 • sumienność, rzetelność, odpowiedzialność,
 • komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi,
 • kreatywność i dyspozycyjność,
 • kultura osobista.

Wymagane dokumenty:

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadany poziom wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,*
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,*
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na podanie i przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,*
 • cv i list motywacyjny.

* Druki oświadczenia do pobrania na stronie BIP Łódzkiego Ośrodka Geodezji

 

Wymienione dokumenty należy przesłać lub składać osobiście w sekretariacie Łódzkiego Ośrodka Geodezji, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze Podinspektora lub Inspektora w Dziale Organizacji, Kadr i Strategii” w terminie do dnia 25 kwietnia 2019 r. na adres: Łódzki Ośrodek Geodezji, ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź.

Dodatkowe informacje tel.: (42) 272-68-57

Serwis internetowy www.log.lodz.pl wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów.
Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookie.
Możesz wyłączyć pliki cookie w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

Strona przeszła pozytywnie walidację W3C