www.log.lodz.pl

Text/HTML

Text/HTML

Dyrektor Łódzkiego Ośrodka Geodezji
ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze:
Podinspektora lub Inspektora
uzależnione od wykształcenia i stażu pracy
w Dziale Ewidencji Gruntów i Budynków

 

Wymiar czasu pracy: pełen wymiar czasu pracy
Data publikacji ogłoszenia: 19 maja 2017 r.
Termin składania ofert: 29 maja 2017 r.
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: <6%

 

Warunki pracy na stanowisku:

 • praca przy komputerze

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • prowadzenie ewidencji gruntów i budynków,
 • wydawanie wypisów, wyrysów i zaświadczeń,
 • obsługa interesantów,
 • ocena dostarczanych dokumentów,
 • prowadzenie spraw w trybie KPA,
 • dokonywanie wyceny usług świadczonych przez Dział EGB.

Wymagania:

Warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 tj.).

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe o specjalności administracja,
 • minimum 3-letni staż pracy w jednostkach administracji publicznej na stanowisku związanym z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków,
 • znajomość procedur ewidencyjnych, oraz zadań związanych z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków,
 • znajomość kpa, kc, prawa geodezyjnego i kartograficznego, oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne,
 • znajomość obsługi komputera, a w szczególności w zakresie MS Office, POD, GI-Ośrodek, EGBiL,
 • cierpliwość, dobra organizacja pracy własnej.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi,
 • kreatywność i dyspozycyjność,
 • kultura osobista.

Wymagane dokumenty:

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadany poziom wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie*,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych*,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji*,
 • cv i list motywacyjny.

* druki oświadczeń do pobrania na stronie BIP Łódzkiego Ośrodka Geodezji

 

Wymienione dokumenty należy przesłać lub składać osobiście w sekretariacie Łódzkiego Ośrodka Geodezji, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze Podinspektora lub Inspektora w Dziale Ewidencji Gruntów i Budynków” w terminie do dnia 29 maja 2017 r. na adres: Łódzki Ośrodek Geodezji, ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź.

 

Dodatkowe informacje tel. 0-42 637–50–97

Serwis internetowy www.log.lodz.pl wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów.
Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookie.
Możesz wyłączyć pliki cookie w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

Strona przeszła pozytywnie walidację W3C