www.log.lodz.pl

Text/HTML

Text/HTML

Dyrektor Łódzkiego Ośrodka Geodezji
ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze:
Księgowego albo St. Księgowego
uzależnione od wykształcenia i stażu pracy
w Dziale Finansowo – Księgowym

 

Wymiar czasu pracy: pełen wymiar czasu pracy
Data publikacji ogłoszenia: 21 lipca 2017 r.
Termin składania ofert: 31 lipca 2017 r.
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: <6%

 

Główne obowiązki:

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostki,
 • dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 • systematyczna weryfikacja sald należności i zobowiązań,
 • sporządzanie sprawozdawczości finansowej i budżetowej zgodnie z prowadzoną ewidencją księgową,
 • udział w opracowywaniu projektu planu finansowego jednostki,
 • monitorowanie stopnia wykonania planu finansowego jednostki,
 • prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych,
 • wykonanie powierzonych obowiązków w zakresie rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz ustawą o finansach publicznych i rozporządzeniami wykonawczymi,
 • prowadzenie całości spraw w zakresie wydatków majątkowych,
 • opracowywanie informacji i analiz ekonomiczno-finansowych na potrzeby jednostki.

Wymagania:

Warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 poz.902),
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie minimum średnie,
 • staż pracy – minimum 5 lata w księgowości, w tym w księgowości jednostek sektora finansów publicznych co najmniej 1 rok,
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu rachunkowości, finansów publicznych,
 • znajomość gospodarki finansowej jednostki budżetowej,
 • bardzo dobra obsługa komputera w zakresie Ms Office (Word, Excel),
 • zdolności organizacyjne, odpowiedzialność, systematyczność, rzetelność, sumienność, dokładność, zaangażowanie, dyspozycyjność, komunikatywność.

Wymagane dokumenty:

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadany poziom wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie*,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych*,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji*,
 • cv i list motywacyjny.

* druki oświadczeń do pobrania na stronie BIP Łódzkiego Ośrodka Geodezji

 

Wymienione dokumenty należy przesłać lub składać osobiście w sekretariacie ŁOG, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze Księgowego albo St. Księgowego uzależnione od wykształcenia i stażu pracy, w Dziale Finansowo-Księgowym” do dnia 31 lipca 2017 r. na adres: Łódzki Ośrodek Geodezji, ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź.

 

Dodatkowe informacje tel. 0-42 272–68–57

Serwis internetowy www.log.lodz.pl wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów.
Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookie.
Możesz wyłączyć pliki cookie w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

Strona przeszła pozytywnie walidację W3C