www.log.lodz.pl

Text/HTML

Text/HTML

Dyrektor Łódzkiego Ośrodka Geodezji
ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze:
Podinspektora lub Inspektora
uzależnione od wykształcenia i stażu pracy
w Dziale Organizacji, Kadr i Strategii

 

Wymiar czasu pracy: pełen wymiar czasu pracy
Data publikacji ogłoszenia: 22 maja 2017 r.
Termin składania ofert: 1 czerwca 2017 r.
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: <6%

 

Warunki pracy na stanowisku:

 • praca przy komputerze

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało: koordynacja, kontrola i nadzór nad projektami, w tym dofinansowanymi z UE, w szczególności:

 • przygotowywanie informacji, sprawozdań, raportów, harmonogramów rzeczowo – finansowych, materiałów informacyjnych,
 • rozliczanie projektów, przygotowywanie wniosków o płatność,
 • uczestnictwo w przygotowywaniu wymagań do specyfikacji zamówień publicznych oraz umów w zakresie planowanych do realizacji projektów inwestycyjnych,
 • prowadzenie dokumentacji projektowej i archiwizacja dokumentacji,
 • załatwianie spraw formalnych i administracyjnych w zakresie zadań inwestycyjnych,
 • koordynacja działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących projektów,
 • prowadzenie biura projektów,
 • organizowanie i obsługa posiedzeń Komitetu Sterującego, spotkań, szkoleń, konferencji,
 • prowadzenie spraw kancelaryjno – biurowych w Podsystemie Obiegu Dokumentów.

Wymagania:

Warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 tj.).

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe o specjalności: administracja, geografia lub zarządzanie,
 • minimum roczny staż pracy w administracji publicznej na stanowisku związanym z obsługą i realizacją projektów, w tym dofinansowanych z UE,
 • znajomość problematyki RPO WŁ na lata 2014-2020:
  • Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
  • Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFRR),
  • wytycznych w zakresie informacji i promocji,
  • zasad równości szans kobiet i mężczyzn w projektach finansowanych z funduszy europejskich 2014-2020,
  • zasad równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
 • znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy - Prawo zamówień publicznych, Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu cywilnego,
 • umiejętność opracowywania wniosków o dofinansowanie z UE, wniosków o płatność,
 • umiejętność monitorowania realizacji zadań inwestycyjnych finansowanych z funduszy Unii Europejskiej oraz ocena ich wykonania,
 • umiejętność prowadzenia dokumentacji projektowej zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt, archiwizacja dokumentacji projektowej,
 • umiejętność pracy w Generatorze SL 2014 – 2020,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera: MS Office (Word, Excel, Power Point),
 • umiejętność analizy danych,
 • cierpliwość, dobra organizacja pracy,
 • sumienność, rzetelność, odpowiedzialność.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi,
 • kreatywność i dyspozycyjność,
 • kultura osobista.

Wymagane dokumenty:

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadany poziom wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie*,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych*,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji*,
 • cv i list motywacyjny.

* druki oświadczeń do pobrania na stronie BIP Łódzkiego Ośrodka Geodezji

 

Wymienione dokumenty należy przesłać lub składać osobiście w sekretariacie Łódzkiego Ośrodka Geodezji, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze Podinspektora lub Inspektora w Dziale Organizacji, Kadr i Strategii” w terminie do dnia 1 czerwca 2017 r. na adres: Łódzki Ośrodek Geodezji, ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź.

 

Dodatkowe informacje tel. 0-42 637–50–97

Serwis internetowy www.log.lodz.pl wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów.
Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookie.
Możesz wyłączyć pliki cookie w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

Strona przeszła pozytywnie walidację W3C