www.log.lodz.pl

Text/HTML

Text/HTML

Dyrektor Łódzkiego Ośrodka Geodezji
ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze:
Podinspektora lub Inspektora
w Dziale Miejskiego Systemu Informacji o Terenie

 

Wymiar czasu pracy: pełen wymiar czasu pracy
Data publikacji ogłoszenia: 24 kwietnia 2019 r.
Termin składania ofert: 7 maja 2019 r.
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

 

Warunki pracy na stanowisku:

 • praca przy komputerze.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności danych dostarczanych przez jednostki zewnętrzne,
 • prowadzenie analizy danych,
 • sporządzanie map, wykresów i zestawień tabelarycznych,
 • publikacja treści na portalu internetowym,
 • obsługa oprogramowania typu Business Intelligence w zakresie zasilania aplikacji danymi oraz administrowanie nim,
 • czuwanie nad terminami wykonywania i przekazywania analiz,
 • współpraca z jednostkami zewnętrznymi i Wydziałami UMŁ w zakresie prowadzonych opracowań graficznych i analitycznych.

Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 poz. 1260),
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie przekraczającym wymogi ustawowe, zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji, a w przypadku zatrudnienia, na czas realizacji umowy o pracę - druk oświadczenia do pobrania na stronie BIP Łódzkiego Ośrodka Geodezji.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe w zakresie gospodarki przestrzennej, geoinformacji lub kierunków geograficznych,
 • praktyczna znajomość oprogramowania GIS,
 • bardzo dobra obsługa komputera w zakresie MS Office,
 • zdolności organizacyjne, odpowiedzialność, systematyczność, rzetelność, sumienność, dokładność, zaangażowanie, dyspozycyjność, komunikatywność.

Wymagania preferowane:

 • biegła znajomość oprogramowania ESRI (ArcGIS Desktop),
 • znajomość aplikacji Qlik Sense,
 • doświadczenie w modyfikacji witryn internetowych z wykorzystaniem systemu CMS,
 • znajomość zasad diagnozy obszarów rewitalizacji,
 • znajomość zapisów Programu Rewitalizacji Łodzi 2026+,
 • staż pracy na stanowisku o podobnym charakterze,
 • znajomość języka angielskiego.

Wymagane dokumenty:

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadany poziom wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,*
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,*
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na podanie i przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,*
 • cv i list motywacyjny.

* Druki oświadczenia do pobrania na stronie BIP Łódzkiego Ośrodka Geodezji

 

Wymienione dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie ŁOG, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze Podinspektora lub Inspektora w Dziale MSIT” w terminie do dnia 7 maja 2019 r. na adres: Łódzki Ośrodek Geodezji, ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź.

Dodatkowe informacje tel.: (42) 272-68-57

Serwis internetowy www.log.lodz.pl wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów.
Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookie.
Możesz wyłączyć pliki cookie w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

Strona przeszła pozytywnie walidację W3C