www.log.lodz.pl

Uzasadnienie

Ogłoszenie

Dyrektor Łódzkiego Ośrodka Geodezji
ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze:
Kasjer
w Dziale Finansowo – Księgowym

 
Wymiar czasu pracy: 1 etat-pełen wymiar czasu pracy
Data publikacji ogłoszenia: 25 września 2019 roku
Termin składania ofert: 04 października 2019 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

 Warunki pracy na stanowisku:
 • Praca przy komputerze
Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności :
 • Przechowywanie i właściwe zabezpieczenie środków pieniężnych i druków ścisłego zarachowania.
 • Odprowadzanie do banku:
  • środków pieniężnych przekraczających ustalone pogotowie kasowe,
  • niewykorzystanej gotówki,
  • określonych rodzajowo wpłat do kasy.
 • Przyjmowanie wpłat pieniężnych i dokonywanie wypłat należności pieniężnych wyłącznie na podstawie właściwych dokumentów kasowych.
 • Realizowanie płatności dokonywanych za pomocą kart płatniczych.
 • Codzienne uzgadnianie i sprawdzanie stanu gotówki w kasie i porównywanie ze stanem wynikającym z raportu kasowego.
 • Sporządzanie w obowiązujących terminach raportu kasowego na podstawie zrealizowanych dowodów kasowych oraz przekazywanie go do komórki finansowo-księgowej.
 • Sporządzanie miesięcznych zestawień sprzedaży (rejestrów).
 • Sporządzanie dziennych i miesięcznych raportów dotyczących transakcji realizowanych bankowymi kartami płatniczymi.
 • Właściwe zabezpieczenia pomieszczenia kasy i urządzeń kasowych w trakcie i po zakończeniu pracy.
 • Współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie powierzonych zadań.
Warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:
 • posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 poz.1282 t.j.)
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie przekraczającym wymogi ustawowe, zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji, a w przypadku zatrudnienia, na czas realizacji umowy o pracę – wymagany druk oświadczenia do pobrania na stronie BIP Łódzkiego Ośrodka Geodezji
Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie min. średnie ekonomiczne
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu rachunkowości, finansów publicznych
 • znajomość gospodarki finansowej jednostki budżetowej
 • bardzo dobra obsługa komputera w zakresie Ms Office (Word, Excel)
 • zdolności organizacyjne, odpowiedzialność, systematyczność, rzetelność, sumienność, dokładność, zaangażowanie, dyspozycyjność, komunikatywność

Wymagane dokumenty:
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadany poziom wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie *
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;*
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych *
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji *
 • cv i list motywacyjny
 
* Druki oświadczeń do pobrania na stroni BIP Łódzkiego Ośrodka Geodezji
Wymienione dokumenty należy przesłać lub składać osobiście w sekretariacie Łódzkiego Ośrodka Geodezji, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Nabór na stanowisko urzędnicze Kasjer” na adres:
Łódzki Ośrodek Geodezji,  ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź w terminie do dnia 04 października 2019 r.
                    Dodatkowe informacje tel. 0-42 272–68–57
Serwis internetowy www.log.lodz.pl wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów.
Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookie.
Możesz wyłączyć pliki cookie w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

Strona przeszła pozytywnie walidację W3C