www.log.lodz.pl

Uzasadnienie

Ogłoszenie

Dyrektor Łódzkiego Ośrodka Geodezji
ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze:
Starszy Specjalista ds. BHP lub Główny Specjalista ds. BHP
uzależnione od stażu pracy w służbie bhp
Samodzielne Stanowisko Pracy

Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu
Data publikacji ogłoszenia: 25 września 2019 r.
Termin składania ofert: 4 października 2019 r.
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Warunki pracy na stanowisku:

 • Praca przy komputerze.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • przeprowadzanie okresowych przeglądów stanu BHP, opracowywanie i przedkładanie wniosków odnoszących się do stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • kontrola przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad bhp;
 • prowadzenie wstępnych instruktaży dla nowo zatrudnianych pracowników;
 • udział w opracowywaniu wewnętrznych regulaminów, zarządzeń i instrukcji;
 • prowadzenie rejestru, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy oraz stanu BHP;
 • uczestnictwo w dochodzeniach powypadkowych oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności wypadków;
 • współdziałanie z organami PIS, PIP, UDT, w zakresie realizacji zadań związanych z ochroną pracowników;
 • organizowanie szkoleń w zakresie BHP.

Wymagania:

Warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, (Dz. U. z 2019 poz.1282)
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie przekraczającym wymogi ustawowe, zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji, a w przypadku zatrudnienia, na czas realizacji umowy o pracę – wymagany druk oświadczenia do pobrania na stronie BIP Łódzkiego Ośrodka Geodezji.

Wymagania niezbędne:

 • wyższe wykształcenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp - dla starszego specjalisty ds. bhp
 • znajomość obsługi komputera, w tym:
  • znajomość MS Windows,
  • umiejętność korzystania z pakietu MS Office (Word, Excel),
 • kreatywność, samodzielność i dobra organizacja pracy własnej.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich.

Wymagane dokumenty:

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadany poziom wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie *
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej *
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych *
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji *
 • cv i list motywacyjny

* Druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Łódzkiego Ośrodka Geodezji

Wymienione dokumenty należy przesłać lub składać osobiście w sekretariacie ŁOG, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze Starszego Specjalisty ds. BHP lub Głównego Specjalisty ds. BHP ” na adres: Łódzki Ośrodek Geodezji, ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź w terminie do dnia 4 października 2019 r.
Dodatkowe informacje tel.: (42) 272-68-57

 

Serwis internetowy www.log.lodz.pl wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów.
Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookie.
Możesz wyłączyć pliki cookie w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

Strona przeszła pozytywnie walidację W3C