www.log.lodz.pl

Uzasadnienie

Ogłoszenie

Dyrektor Łódzkiego Ośrodka Geodezji
ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze:
Młodszy Geodeta, Geodeta, Podinspektor lub Inspektor
uzależnione od wykształcenia i stażu pracy
w Dziale Geodezji

 

Wymiar czasu pracy: 1 etat - pełen wymiar czasu pracy
Data publikacji ogłoszenia: 26 sierpnia 2019 roku
Termin składania ofert: 04 września 2019 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

 

Warunki pracy na stanowisku:

 • Praca przy komputerze

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • rozpatrywanie wniosków o podział nieruchomości:
  • kompletowanie wymaganych dokumentów w łączności z wnioskodawcą i geodetą uprawnionym
  • uzyskanie i analiza opinii urbanistycznych w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ
  • przygotowanie niezbędnych dokumentów do wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości
  • redakcja postanowień i decyzji
 • aktualizację gleboznawczej klasyfikacji gruntów:
  • przygotowanie i analiza dokumentacji
  • redakcja postanowień i decyzji
 • rozpatrywanie wniosków o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej:
  • przygotowanie i analiza dokumentacji
  • redakcja zaświadczeń i decyzji
 • rozpatrywanie wniosków o ustalenie numerów adresowych:
  • przygotowanie i analiza dokumentacji
  • redakcja zawiadomień o ustaleniu numeru adresowego
 • gromadzenie i przechowywanie dokumentacji gromadzonej przez Dział Geodezji w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa
 • współdziałanie ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Łódzkiego Ośrodka Geodezji w zakresie zadań realizowanych przez Dział Geodezji
 • wykonywanie z własnej inicjatywy i bez odrębnych poleceń przełożonego, czynności i obowiązków określonych przez przełożonego oraz innych zadań należących do kompetencji Działu Geodezji.

Wymagania:

Warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 poz. 1260 z późn. zm.),
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie przekraczającym wymogi ustawowe, zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji, a w przypadku zatrudnienia, na czas realizacji umowy o pracę – wymagany druk oświadczenia do pobrania na stronie BIP Łódzkiego Ośrodka Geodezji

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie lub wyższe o kierunku geodezja, administracja publiczna, geografia, zarządzanie nieruchomościami
 • bardzo dobra znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o gospodarce nieruchomościami, Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo geodezyjne i kartograficzne, o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz rozporządzeń: w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, w sprawie miejscowości, ulic i adresów oraz w sprawie ewidencji gruntów i budynków
 • znajomość procedur związanych z prowadzeniem postępowań administracyjnych oraz przepisów prawa w zakresie geodezji, gospodarki nieruchomościami oraz administracji
 • umiejętność czytania dokumentacji geodezyjno-prawnej
 • umiejętność redagowania pism
 • znajomość obsługi komputera
 • kreatywność, dyspozycyjność, dobra organizacja pracy własnej

Wymagania dodatkowe:

 • staż pracy w jednostkach administracji publicznej
 • mile widziana znajomość oprogramowania POD lub innego oprogramowania do prowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów, Geo-Info, i.adres
 • doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z prowadzeniem postępowań administracyjnych
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich

Wymagane dokumenty:

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadany poziom wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie *
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;*
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych *
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji *
 • cv i list motywacyjny

* Druki oświadczeń do pobrania na stroni BIP Łódzkiego Ośrodka Geodezji

 

Wymienione dokumenty należy przesłać lub składać osobiście w sekretariacie ŁOG, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze Młodszy Geodeta, Geodeta, Podinspektor lub Inspektor” na adres: Łódzki Ośrodek Geodezji, ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź w terminie do dnia 04 września 2019 r.

 

Dodatkowe informacje tel. 0-42 272–68–57

Serwis internetowy www.log.lodz.pl wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów.
Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookie.
Możesz wyłączyć pliki cookie w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

Strona przeszła pozytywnie walidację W3C