ZARZĄDZENIE NR 86/W/2020
DYREKTORA ŁÓDZKIEGO OŚRODKA GEODEZJI
I ADMINISTRATORA BUDYNKU PRZY UL. TRAUGUTTA 21/23 W ŁODZI
z dnia 15 grudnia 2020 r.


w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Łódzki Ośrodek Geodezji.

Na podstawie § 6 ust. 5 Regulaminu organizacyjnego Łódzkiego Ośrodka Geodezji zatwierdzonego zarządzeniem Nr 1378/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Łódzkiego Ośrodka Geodezji, z późń. zm. oraz § 21 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U.  z 2020 r., poz. 2132)


zarządzam co następuje:


§ 1. 1. Wprowadzam do odwołania ograniczenia w wykonywaniu zadań przez Łódzki Ośrodek Geodezji, zwany dalej ŁOG, polegające na wykonywaniu zadań przez ŁOG w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów, z zastrzeżeniem § 2 i § 3.
2. Wszelkie dokumenty i wnioski kierowane do ŁOG należy składać:

1) elektronicznie, za pośrednictwem poczty lub poprzez umieszczenie w odpowiednio oznaczonych tematycznie pojemnikach ustawionych przy wejściu do ŁOG;
2) bezpośrednio z uwzględnieniem spraw, o których mowa w § 2 i § 3.

3. Dokumenty składane w ŁOG w postaci papierowej (akty notarialne, zawiadomienia, wnioski o wydanie zaświadczeń), są poddawane 48 godzinnej kwarantannie.
4. Dokumenty są rejestrowane z datą faktycznego złożenia w ŁOG.
5. Dokumenty złożone w ŁOG (zweryfikowane prace geodezyjne, zaświadczenia - wypisy, wyrysy, kopie map), po opracowaniu przez pracowników ŁOG, są wydawane po uprzednim opłaceniu należności.
6. Regulowanie należności za wydawane dokumenty odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną (przelew elektroniczny, karta płatnicza).
§ 2. 1. Bezpośrednia obsługa interesantów w sprawach dotyczących:

1) zamówień i wydawania: wypisów, wyrysów i informacji z ewidencji gruntów i budynków, map ewidencyjnych i map zasadniczych;
2) zgłaszania zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków;
3) obsługi prac geodezyjnych

odbywa się w Sali Obsługi Klienta, parter budynku, wejście B.
2. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w Sali Obsługi Klienta, nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Przepis ust. 2 nie stosuje się do:

1) dziecka do ukończenia 13. roku życia;
2) osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
3) osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie;
4) osoby wymagającej pomocy tłumacza;
5) innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.

4. Interesanci są zobowiązani do stosowania środków ochrony osobistej (jednorazowych rękawiczek, płynów do dezynfekcji rąk) udostępnionych na stanowiskach obsługi.
5. Regulowanie należności za wydawane dokumenty odbywa się wyłącznie przy użyciu karty płatniczej.
§ 3. 1. Obsługa interesantów w innych sprawach, za wyjątkiem spraw, o których mowa w § 2, wymaga umówienia przez interesanta terminu spotkania (telefonicznie lub elektronicznie).
2. Obsługa interesantów, o których mowa w ust. 1 odbywa się na stanowisku obsługi, parter budynku, wejście A.
3. Obsługa geodetów i rzeczoznawców majątkowych, związana z dostępem do materiałów archiwalnych i baz danych pzgik, odbywa się w pokoju nr 206, wejście A, przy udziale pracownika ŁOG, po uprzednim umówieniu terminu spotkania.
4. Szczegółowa informacja dotycząca korzystania z archiwum zamieszczona jest na stronie podmiotowej BIP ŁOG.
§ 4. 1. Pracownicy ŁOG są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących zasad i zaleceń dotyczących ochrony indywidualnej w miejscu pracy (jednorazowe rękawiczki lub środki do dezynfekcji rąk).
2. Pracownicy ŁOG wykonujący bezpośrednią obsługę interesantów zobowiązani są do zakrywania ust i nosa maseczką itp.
3. Pracownicy ŁOG mogą odmówić obsługi interesanta, który nie zakrywa ust i nosa.
§ 5. Z wyłączeniem spraw, o których mowa w § 2 i § 3 wprowadza się ograniczenia w możliwości wstępu na teren budynku przy ul. Traugutta 21/23.
§ 6. 1.  Z zastrzeżeniem § 2 i § 3, pracownicy ŁOG realizują niezbędne kontakty z interesantami telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2. Wykaz kontaktów zamieszczony jest na stronie podmiotowej BIP ŁOG.
§ 7. Formy kontaktu interesantów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego podane są na stronie internetowej: www.lodzkie.pl.
§ 8. Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikom: Działu Organizacji, Kadr i Strategii i Działu Obsługi Administracyjnej i Zamówień Publicznych.
§ 9. Treść zarządzenia podlega opublikowaniu poprzez umieszczenie na stronie internetowej ŁOG, a także przez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie ŁOG.
§ 10. Traci moc Zarządzenie Nr 81/W/2020 Dyrektora Łódzkiego Ośrodka Geodezji Administratora Budynku przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi z dnia 30 listopada 2020 r.
§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Jan SCHNERCH
Dyrektor
Łódzkiego Ośrodka Geodezji
i Administrator Budynku

 

W związku z powyższym informujemy, że przez ePUAP można złożyć następujące dokumenty:

Ponadto geodeci mogą korzystać z aplikacji i.Kerg portalu SIT

Adres e-mail do korespondencji z ŁOG: sekretariat@log.lodz.pl

Lista numerów telefonów, z których można skorzystać przy załatwianiu spraw: Spis telefonów

 

Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zagrożeń, sposobu postępowania oraz organizacji pracy jednostek miejskich można zapoznać się na stronach Urzędu Miasta Łodzi https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/zdrowie/coronavirus-covid-19/

Kontakt

ul.Traugutta 21/23
90-113 Łódź

NIP:725 10 01 667
REGON: 470830536

telefony: kliknij tutaj

ePUAP: /LOG/skrytka
e-mail: sekretariat@log.lodz.pl

Obsługa klienta

Obsługa klienta

Mapy internetowe

Internetowe mapy Łodzi

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne
Serwis internetowy www.log.lodz.pl wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów.
Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookie.
Możesz wyłączyć pliki cookie w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

Strona przeszła pozytywnie walidację W3C