www.log.lodz.pl

Uzasadnienie

Ogłoszenie

Dyrektor Łódzkiego Ośrodka Geodezji
ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze:
Młodszego Geodety, Geodety lub Starszego Geodety
uzależnione od wykształcenia i stażu pracy
w Dziale Zasobu i Obsługi Prac Geodezyjnych ZOPG
 
Wymiar czasu pracy: 1 etat-pełen wymiar czasu pracy
Data publikacji ogłoszenia: 5 września 2022 r.
Termin składania ofert: 15 września 2022 r.
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: <6%
 
Warunki pracy na stanowisku:
 • praca przy komputerze
Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
 • przygotowywanie i prowadzenie przeglądów inwentarzowych pzgik,
 • renowacja materiałów geodezyjnych i kartograficznych oraz wnioskowanie o odnowienia materiałów zużytych,
 • przetwarzanie analogowych materiałów zasobu do postaci dokumentów elektronicznych,
 • udostępnianie na wniosek materiałów przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego 
 • i kartograficznego, 
 • prowadzenie rejestru udostępnianych oryginałów materiału zasobu,
 • prowadzenie ewidencji materiałów zasobu w tym tworzenie metadanych dotyczących zasobu,
Wymagania:
 
Warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:
 • posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 poz. 530),
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wyrażenie zgody na podanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych  w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.1781).
Wymagania konieczne:
 • wykształcenie średnie lub wyższe o kierunku geodezja,
 • nieposzlakowana opinia,
 • znajomość procedur związanych z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu Prawo Geodezyjne i Kartograficzne i przepisów wykonawczych, Ustawa o Infrastrukturze  Informacji Przestrzennej, KPA, 
 • bardzo dobra obsługa komputera w szczególności w zakresie pakietu MS Office,
 • znajomość oprogramowań niezbędnych do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • znajomość oprogramowania do prowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów,
 
Wymagania dodatkowe:
 • dobra organizacja pracy własnej,
 • umiejętność analitycznego myślenia, zdolności organizacyjne, odpowiedzialność, systematyczność, rzetelność, sumienność, dokładność, zaangażowanie, dyspozycyjność
 • doświadczenie w pracy na stanowisku administracyjnym
 • znajomość specjalistycznego oprogramowania w szczególności: Geo-Info Ośrodek, Geo-Info Mapa, eDok, OSCAN.

Wymagane dokumenty:

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadany poziom wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie*
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych*,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na podanie i przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji*
 • cv i list motywacyjny.
* Druki oświadczeń do pobrania na stronie BIP Łódzkiego Ośrodka Geodezji
 
Wymienione dokumenty należy przesłać lub składać osobiście do dnia 15 września 2022 r. w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze Młodszego Geodety, Geodety lub Starszego Geodety w Dziale Zasobu i Obsługi Prac Geodezyjnych"
 
na adres: Łódzki Ośrodek Geodezji, ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź
 
Dodatkowe informacje tel. 0-42 272–68–57
 
Serwis internetowy www.log.lodz.pl wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów.
Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookie.
Możesz wyłączyć pliki cookie w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

Strona przeszła pozytywnie walidację W3C