www.log.lodz.pl

Text/HTML

Celem niniejszej informacji jest wyjaśnienie, w jaki sposób i do jakich celów wykorzystujemy Państwa dane osobowe. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszej informacji.

  • Który podmiot prawny będzie wykorzystywał Państwa dane osobowe?

  Łódzki Ośrodek Geodezji, ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź

  • W jaki sposób będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe?

  Łódzki Ośrodek Geodezji będzie wykorzystywać Państwa dane osobowe do celów:

  1. prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
   1. prowadzenia dla obszaru powiatu:
    • ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych EGiB,
    • geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych GESUT,
    • gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
   2. tworzenia, prowadzenia i udostępniania baz danych RCIWN, BDSOG, BDOT500;
   3. tworzenia i udostępniania standardowych opracowań kartograficznych;
  2. koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
  3. zakładania osnów szczegółowych;
  4. ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
  5. prowadzenia postępowań administracyjnych w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości;
  6. prowadzenia postępowań administracyjnych w przedmiocie podziałów nieruchomości;
  7. prowadzenia bazy ewidencji miejscowości, ulic i adresów;
  8. ochrony gruntów rolnych;
  9. ustalania kierunków rekultywacji;
  10. prowadzenia miejskiego SIT;
  11. realizacji usług na podstawie umów cywilnoprawnych.

  Łódzki Ośrodek Geodezji zobowiązany jest do przetwarzania Państwa danych osobowych, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej w imieniu Prezydenta Miasta Łodzi, w szczególności zadań określonych w przepisach ustaw: Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 roku (tekst jednolity – Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm), o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity – Dz.U. z 2021 roku, poz. 1899 z późn. zm.), o infrastrukturze informacji przestrzennej z dnia 4 marca 2010 roku (tekst jednolity – Dz.U. z 2021 roku, poz. 214), o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 roku (tekst jednolity - Dz.U. z 2022 roku, poz. 2409).

  • Jakie dane osobowe wykorzystujemy?

  Przetwarzane są wyłącznie dane osobowe, które są niezbędne do powyższych celów. Łódzki Ośrodek Geodezji przetwarza w szczególności: imię, nazwisko, PESEL, NIP, adres zamieszkania, adres do korespondencji, dane o prawie do nieruchomości, nr rachunku bankowego.

  • Jakimi środkami przetwarzamy Państwa dane osobowe?

  Państwa dane osobowe są przetwarzane za pośrednictwem informatycznych systemów operacyjnych oraz formularzy papierowych.

  • Komu będziemy udostępniać Państwa dane osobowe?

  Możemy udostępniać Państwa dane osobowe w szczególności: stronom postępowań administracyjnych; organom administracji publicznej albo podmiotom niebędącym organami administracji publicznej, realizującym, na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, zadania publiczne związane z gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis; operatorom sieci w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (tekst jednolity – Dz. U. z 2022 r. poz. 884 z późn. zm); innym podmiotom, które mają interes prawny w tym zakresie oraz organom nadzorczym takim jak Urząd Ochrony Danych Osobowych, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Główny Geodeta Kraju.

  • Dlaczego wymagane jest przekazanie Państwa danych osobowych?

  Przekazanie Państwa danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. W przypadku ich nieprzekazania nie będzie możliwe zrealizowanie Państwa wniosku.

  • Jakie prawa przysługują Państwu w związku z własnymi danymi osobowymi?

  W odniesieniu do własnych danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

  1. Dostęp – mogą Państwo zażądać udzielenia nieodpłatnego dostępu do własnych danych;
  2. Sprostowanie – mogą Państwo wystąpić do Łódzkiego Ośrodka Geodezji o skorygowanie nieprawidłowych lub niepełnych danych osobowych;
  3. Usunięcie – mogą Państwo wystąpić do Łódzkiego Ośrodka Geodezji o usunięcie danych osobowych w przypadku, gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:
   • Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
   • Wycofali Państwo zgodę, na której opiera się przetwarzanie, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
   • Wnoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wnoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego;
   • Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
   • Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Łódzki Ośrodek Geodezji;
   • Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
  4. Ograniczenie przetwarzania – mogą Państwo wystąpić do Łódzkiego Ośrodka Geodezji o ograniczenie sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadku, gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:
   • Kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych osobowych – na okres pozwalający Łódzkiemu Ośrodkowi Geodezji sprawdzić prawidłowość tych danych; Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
   • Łódzki Ośrodek Geodezji nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   • Wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania w związku z prawem do sprzeciwu i zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Łódzkiego Ośrodka Geodezji są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu.
  5. Przenoszenie danych – mogą Państwo wystąpić do Łódzkiego Ośrodka Geodezji o przekazanie dostarczonych nam danych do innej organizacji lub wystąpić o dostarczenie swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
  6. Wycofanie zgody – mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
  7. Sprzeciw – mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez Łódzki Ośrodek Geodezji Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub w innej sytuacji przewidzianej w przepisach prawa poprzez powiadomienie Łódzkiego Ośrodka Geodezji, o Państwa zastrzeżeniach.
  • W jaki sposób można wnieść skargę?

  Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Presesa Urzędu Ochrony Danych osobowych.

  • Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?

  Będziemy przechowywać Państwa dane przez okres niezbędny do celów, o których mowa powyżej, lub przez okres wymagany przepisami prawa.

  • Nasz inspektor ochrony danych

  W przypadku jakichkolwiek pytań należy skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych w Łódzkim Ośrodku Geodezji.

  Łódzki Ośrodek Geodezji, ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych

  e-mail: iod@log.lodz.pl

  Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Łódzki Ośrodek Geodezji znajdą Państwo w Polityce Ochrony Danych Osobowych ŁOG

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie współadministrowania Centralnym Rejestrem Kontrahentów w ramach systemu informatycznego wspierającego Zarządzanie Finansami Miasta Łodzi

Załącznik do klauzuli informacyjnej

Serwis internetowy www.log.lodz.pl wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów.
Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookie.
Możesz wyłączyć pliki cookie w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

Strona przeszła pozytywnie walidację W3C