www.log.lodz.pl

Ogłoszenie

Dyrektor Łódzkiego Ośrodka Geodezji
ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź
ogłasza nabór kandydatów na samodzielne stanowisko urzędnicze:
Radcy Prawnego
 
Wymiar czasu pracy: 1/4  - 1/2 etatu
Data publikacji ogłoszenia: 6 września 2022 r.
Termin składania ofert: 16 września 2022 r.
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: <6%
 
Warunki pracy na stanowisku:
 • praca przy komputerze
Główne obowiązki:
 • Udzielanie porad prawnych i konsultacji dla spraw realizowanych przez ŁOG,
 • Sporządzanie opinii prawnych,
 • Zastępstwo prawne i procesowe w prowadzonych postępowaniach przed sądami i urzędami.
Wymagania:
Warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:
 • posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530),
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781).
Wymagania konieczne:
 • znajomość przepisów prawa w tym Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Kodeksu Pracy,
 • znajomość przepisów z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz gospodarki nieruchomościami,
 • znajomość ustawy o zamówieniach publicznych,
 • znajomość innych przepisów dotyczących działalności ŁOG,
 • co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji samorządowej,
 • obsługa komputera (Microsoft Office, Internet),
 • znajomość systemu informacji prawnej Lex Legalis,
 • rzetelność i odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • umiejętność planowania i organizacji pracy.

Wymagania dodatkowe:

 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi,
 • dyspozycyjność.
Wymagane dokumenty:
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadany poziom wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie*,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej*,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych*,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji*,
 • cv i list motywacyjny.
* druki oświadczeń do pobrania na stronie BIP Łódzkiego Ośrodka Geodezji
 
Wymienione dokumenty należy przesłać lub składać osobiście w sekretariacie Łódzkiego Ośrodka Geodezji, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na samodzielne stanowisko urzędnicze Radcy Prawnego” w terminie do dnia 16 września 2022 r. na adres: Łódzki Ośrodek Geodezji, ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź.
 
Dodatkowe informacje tel. 0-42 2726857
 
Serwis internetowy www.log.lodz.pl wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów.
Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookie.
Możesz wyłączyć pliki cookie w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

Strona przeszła pozytywnie walidację W3C