www.log.lodz.pl

Uzasadnienie

Text/HTML

Dyrektor Łódzkiego Ośrodka Geodezji
ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze
Informatyka
w Dziale Obsługi Informatycznej i Wdrożeń
 
Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Data publikacji ogłoszenia: 13.03.2023
Termin składania ofert: 23.03.2023
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: <6%
 
Warunki pracy na stanowisku:
 • praca przy komputerze.
Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
 • zarządzanie aplikacjami, nadawanie uprawnień użytkownikom i przydzielanie uprawnień do wykorzystywania poszczególnych funkcji oprogramowania,
 • egzekwowanie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oprogramowania aplikacyjnego, systemowego i narzędziowego,
 • nadzór nad tworzeniem i modyfikacją aplikacji przez producentów z zewnątrz,
 • wykonywanie i zlecanie wykonania na zewnątrz niezbędnych ekspertyz oraz opracowań,
 • wdrażanie nowych systemów,
 • koordynacja przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi ŁOG,
 • nadzór formalny i merytoryczny nad obsługą informatyczną i przetwarzaniem baz danych,
 • współdziałanie z innymi działami ŁOG w zakresie wykorzystywania oprogramowania aplikacyjnego,
 • prowadzenie szkoleń dla pracowników w zakresie obsługi aplikacji,
 • organizowanie szkoleń pracowników innych działów w zakresie wdrażanych technologii,
 • wspomaganie procesów obsługujących działalność ŁOG z wykorzystaniem możliwości języka Python i środowiska Django.
Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:
 • posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 poz. 530),
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie przekraczającym wymogi ustawowe, zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z  ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781).
Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie o profilu geodezyjnym lub informatycznym w stopniu co najmniej średnim,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w tym pakietu MS Office,
 • znajomość języka Python oraz środowiska Django,
 • kreatywność, dyspozycyjność, dobra organizacja pracy własnej,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich,
 • chęć i umiejętność samokształcenia,
 • umiejętność pracy w warunkach stresujących i pod presją czasu,
 • ogólna znajomość specyfiki pracy w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
Wymagania dodatkowe:
 • mile widziane wykształcenie minimum średnie z zakresu geodezji i kartografii,,
 • znajomość oprogramowania wykorzystywanego przez ŁOG: Geo-Info Ośrodek, Podsystem Obiegu Dokumentów,
 • znajomość podstaw języka SQL,
 • znajomość procedur związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz przepisów prawa w zakresie geodezji oraz administracji.
Wymagane dokumenty:
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadany poziom wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie*,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • oświadczenie*,
 • c.v. i list motywacyjny.

* druk oświadczenia do pobrania na stronie BIP Łódzkiego Ośrodka Geodezji

Wymienione dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Łódzkiego Ośrodka Geodezji, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze Informatyka w Dziale Obsługi Informatycznej i Wdrożeń” w terminie do dnia 23 marca 2023 r. na adres: Łódzki Ośrodek Geodezji, ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź
 
Dodatkowe informacje tel. 42 272 68 57
Serwis internetowy www.log.lodz.pl wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów.
Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookie.
Możesz wyłączyć pliki cookie w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

Strona przeszła pozytywnie walidację W3C