www.log.lodz.pl

Uzasadnienie

Text/HTML

Dyrektor Łódzkiego Ośrodka Geodezji
ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze:
Kasjer
w Dziale Finansowo-Księgowym

 

Wymiar czasu pracy: pełen wymiar czasu pracy
Data publikacji ogłoszenia: 18.08.2022
Termin składania ofert: 29.08.2022
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

 

Warunki pracy na stanowisku:

 • praca przy komputerze

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • przechowywanie i właściwe zabezpieczenie środków pieniężnych i druków ścisłego zarachowania,
 • odprowadzanie do banku środków pieniężnych przekraczających ustalone pogotowie kasowe, niewykorzystanej gotówki, określonych rodzajowo wpłat do kasy,
 • przyjmowanie wpłat pieniężnych o dokonywanie wypłat należności pieniężnych wyłącznie na podstawie właściwych dokumentów kasowych,
 • realizowanie płatności dokonywanych za pomocą kart płatniczych,
 • codzienne uzgadnianie i sprawdzanie stanu gotówki w kasie i porównywanie ze stanem wynikającym z raportu kasowego,
 • sporządzanie w obowiązujących terminach raportu kasowego na podstawie zrealizowanych dowodów kasowych oraz przekazywanie go do komórki finansowo-księgowej,
 • sporządzanie miesięcznych zestawień sprzedaży (rejestrów),
 • sporządzanie dziennych i miesięcznych raportów dotyczących transakcji realizowanych bankowymi kartami płatniczymi,
 • właściwe zabezpieczenie pomieszczenia kasy i urządzeń kasowych w trakcie i po zakończeniu pracy,
 • współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie powierzonych zadań.

Wymagania:

Warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 530),
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie minimum średnie,
 • znajomość gospodarki finansowej jednostki budżetowej,
 • znajomość obsługi komputera, a w szczególności w zakresie oprogramowania MS Office,
 • dobra organizacja pracy własnej.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich, odpowiedzialność, systematyczność, rzetelność, sumienność, dokładność, zaangażowanie, dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty:

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadany poziom wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie*,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych*,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji*,
 • cv i list motywacyjny.

* Druki oświadczeń do pobrania na stronie BIP Łódzkiego Ośrodka Geodezji

Wymienione dokumenty należy przesłać lub składać osobiście do dnia 29 sierpnia 2022 r. w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze Kasjer w Dziale Finansowo-Księgowym” na adres: Łódzki Ośrodek Geodezji, ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź

Dodatkowe informacje tel. 0-42 272–68–57

Serwis internetowy www.log.lodz.pl wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów.
Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookie.
Możesz wyłączyć pliki cookie w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

Strona przeszła pozytywnie walidację W3C