www.log.lodz.pl

Uzasadnienie

Ogłoszenie

Dyrektor Łódzkiego Ośrodka Geodezji
ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze:
Referent/Starszy Referent/Podinspektor
uzależnione od wykształcenia i stażu pracy
w Dziale Geodezji
 
Wymiar czasu pracy: pełen wymiar czasu pracy
Data publikacji ogłoszenia: 25.08.2023
Termin składania ofert: 04.09.2023
Miejsce wykonywania pracy: Łódź, ul. Traugutta 21/23
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%
 
Warunki pracy na stanowisku: 
 • Praca przy komputerze
Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
 • rozpatrywanie wniosków o podział nieruchomości: 
  • kompletowanie wymaganych dokumentów w łączności z wnioskodawcą i geodetą  uprawnionym
  • uzyskanie i analiza opinii urbanistycznych w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ
  • przygotowanie niezbędnych dokumentów do wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości
  • redakcja postanowień i decyzji
 • rozpatrywanie wniosków o aktualizację gleboznawczej klasyfikacji gruntów 
  • przygotowanie i analiza dokumentacji
  • redakcja postanowień i decyzji
 • rozpatrywanie wniosków o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 
  • przygotowanie i analiza dokumentacji
  • redakcja zaświadczeń i decyzji
 • rozpatrywanie wniosków o ustalenie numerów adresowych 
  • przygotowanie i analiza dokumentacji
  • redakcja zawiadomień o ustaleniu numeru adresowego
 • gromadzenie i przechowywanie dokumentacji gromadzonej przez Dział Geodezji w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa
 • współdziałanie ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Łódzkiego Ośrodka Geodezji w zakresie zadań realizowanych przez Dział Geodezji
 • wykonywanie z własnej inicjatywy i bez odrębnych poleceń przełożonego, czynności i obowiązków określonych przez przełożonego oraz  innych zadań należących do kompetencji Działu Geodezji.
Wymagania konieczne:
 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych; 
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • wykształcenie średnie lub wyższe o kierunku np. geodezja, administracja publiczna, geografia, zarządzanie nieruchomościami albo inne wykształcenie wyższe;
 • staż pracy w jednostkach administracji publicznej – minimum 2 lata;
 • bardzo dobra znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o gospodarce nieruchomościami, Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo geodezyjne i kartograficzne, o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz rozporządzeń: w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, w sprawie miejscowości, ulic i adresów oraz w sprawie ewidencji gruntów i budynków
 • znajomość procedur związanych z prowadzeniem postępowań administracyjnych oraz przepisów prawa w zakresie geodezji, gospodarki nieruchomościami oraz administracji
 • znajomość systemu informacji prawnej Lex Legalis
 • umiejętność czytania dokumentacji geodezyjno-prawnej
 • umiejętność redagowania pism
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office);
 • kreatywność, dyspozycyjność, dobra organizacja pracy własnej
Wymagania dodatkowe:
 • mile widziana znajomość oprogramowania eDOK lub innego  oprogramowania do prowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów, Geo-Info, i.adres;
 • doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z prowadzeniem postępowań administracyjnych;
 • umiejętności interpersonalne;   
 • rzetelność i odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań; 
 • umiejętność planowania i organizacji pracy.
 • Wymagane dokumenty:
 • cv i list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje;
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy;
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;
 • oświadczenia kandydata*: 
  • posiadaniu obywatelstwa polskiego lub/i o posiadaniu obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
  • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych; 
  • korzystaniu z pełni praw publicznych; 
  • że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne;
  • że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 
* druki oświadczeń do pobrania na stronie BIP Łódzkiego Ośrodka Geodezji
 
Wymienione dokumenty należy składać osobiście do dnia 04.09.2023r. w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze Referent/Starszy Referent/Podinspektor w Dziale Geodezji".
 
na adres: Łódzki Ośrodek Geodezji,  ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź
 
Dodatkowe informacje tel. 0-42 272 68 47
 
Serwis internetowy www.log.lodz.pl wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów.
Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookie.
Możesz wyłączyć pliki cookie w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

Strona przeszła pozytywnie walidację W3C