www.log.lodz.pl

Uzasadnienie

Ogłoszenie

Dyrektor Łódzkiego Ośrodka Geodezji

ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze:

Podinspektora/Inspektora

uzależnione od wykształcenia i stażu pracy

w Dziale Monitoringu Rynku Nieruchomości

 

Wymiar czasu pracy: pełen wymiar czasu pracy

Data publikacji ogłoszenia: 27 kwietnia 2023 r.

Termin składania ofert: 12 maja 2023 r. 

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6% 

 

Warunki pracy na stanowisku:

 • praca przy komputerze oraz czasami w terenie

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • prowadzenie spraw związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem danych przedmiotowych w oparciu o bazę ewidencji Gruntów, Budynków i Lokali w zakresie:
  • transakcji na łódzkim rynku nieruchomości, w tym: cenach transakcyjnych, parametrach fizycznych nieruchomości, pozostałych informacjach wynikających z dokumentacji transakcji,
  • przygotowania danych dla sporządzania okresowych analiz i raportów,
 • gromadzenie i przetwarzanie danych nt. łódzkiego rynku nieruchomości bezpośrednio od uczestników rynku,
 • prowadzenie analiz danych wraz ze sporządzaniem okresowych raportów nt. łódzkiego rynku nieruchomości,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Łodzi w zakresie udzielania informacji nt. cen transakcyjnych i wartości nieruchomości przy czynnościach wynikających z gospodarowania mieniem nieruchomym Gminy Łódź,
 • współdziałanie przy opracowywaniu koncepcji map tematycznych związanych z prezentowaniem stanu łódzkiego rynku nieruchomości oraz współdziałanie przy sporządzaniu map, wykresów i zestawień tabelarycznych,
 • bieżące analizowanie sytuacji społeczno-gospodarczej miasta Łodzi,
 • czuwanie nad terminami wykonywania i przekazywania analiz,

Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 poz. 530),
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe, ze specjalizacją z obszaru rynku nieruchomości
 • znajomość przepisów prawa w obszarach: gospodarowania nieruchomościami, planowania przestrzennego, katastru, szacowania nieruchomości, ochrony danych osobowych, 
 • bardzo dobra obsługa komputera w zakresie MS Office,
 • zdolności organizacyjne, odpowiedzialność, systematyczność, rzetelność, sumienność, dokładność, zaangażowanie, dyspozycyjność, komunikatywność. 

Wymagania preferowane:

 • doświadczenie w zakresie badań i analiz rynkowych,
 • staż pracy na stanowisku o podobnym charakterze,

Wymagane dokumenty:

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadany poziom wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie*,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych*,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji*,
 • cv i list motywacyjny.

 * Druki oświadczeń do pobrania na stronie BIP Łódzkiego Ośrodka Geodezji

Wymienione dokumenty należy przesłać lub składać osobiście do dnia 12 maja 2023 r. w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze Inspektora w Dziale Monitoringu Rynku Nieruchomości "

na adres: Łódzki Ośrodek Geodezji, ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź

  

Dodatkowe informacje tel. 0-42 272–68–99

 

 

Serwis internetowy www.log.lodz.pl wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów.
Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookie.
Możesz wyłączyć pliki cookie w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

Strona przeszła pozytywnie walidację W3C