www.log.lodz.pl

Text/HTML

Ogłoszenie

Dyrektor Łódzkiego Ośrodka Geodezji
ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:
 Księgowy 
w Dziale Finansowo – Księgowym
Wymiar czasu pracy: pełen wymiar czasu pracy
Data publikacji ogłoszenia: 29.08.2023
Termin składania ofert: 08.09.2023
Miejsce wykonywania pracy: Łódź, ul. Traugutta 21/23
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%
 
Warunki pracy na stanowisku:
 • praca przy komputerze.
Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostki,
 • dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 • systematyczna weryfikacja sald należności i zobowiązań,
 • sporządzanie sprawozdawczości finansowej i budżetowej zgodnie z prowadzoną ewidencją księgową,
 • udział w opracowywaniu projektu planu finansowego jednostki,
 • monitorowanie stopnia wykonania planu finansowego jednostki,
 • prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych,
 • wykonanie powierzonych obowiązków w zakresie rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz ustawą o finansach publicznych i rozporządzeniami wykonawczymi,
 • opracowywanie informacji i analiz ekonomiczno-finansowych na potrzeby jednostki.
Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:
 • posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z  2019  r., poz. 1282),
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego ani za umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie przekraczającym wymogi ustawowe, zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji, a w przypadku zatrudnienia, na czas realizacji umowy o pracę – druk oświadczenia do pobrania na stronie BIP Łódzkiego Ośrodka Geodezji.
Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie:  wyższe 
 • staż pracy: minimum 5 lat w księgowości w jednostce finansów publicznych
 • znajomość programu finansowo-księgowego: „Zarządzanie Finansami Miasta”
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu rachunkowości, finansów publicznych
 • znajomość gospodarki finansowej jednostki budżetowej
 • bardzo dobra obsługa komputera w zakresie MS Office (Office, Excel)
 • zdolności organizacyjne, odpowiedzialność, systematyczność, rzetelność, sumienność, dokładność, zaangażowanie, dyspozycyjność, komunikatywność.

Wymagane dokumenty:

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadany poziom wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie*,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • cv i list motywacyjny.
 
* druk oświadczenia do pobrania na stronie BIP Łódzkiego Ośrodka Geodezji
Wymienione dokumenty należy przesłać lub składać osobiście w sekretariacie Łódzkiego Ośrodka Geodezji, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Księgowego w Dziale Finansowo-Księgowym” w terminie do dnia 08.09.2023 na adres: Łódzki Ośrodek Geodezji, ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź
 
Serwis internetowy www.log.lodz.pl wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów.
Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookie.
Możesz wyłączyć pliki cookie w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

Strona przeszła pozytywnie walidację W3C