www.log.lodz.pl

Uzasadnienie

Ogłoszenie

Dyrektor Łódzkiego Ośrodka Geodezji
ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze:
Referenta, Starszego Referenta lub Młodszego Geodety
uzależnione od wykształcenia i stażu pracy
w Dziale Ewidencji Gruntów i Budynków
 
Wymiar czasu pracy: pełen wymiar czasu pracy
Data publikacji ogłoszenia: 31.08.2023
Termin składania ofert: 11.09.2023
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%
 
Warunki pracy na stanowisku:
 • praca przy komputerze
Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
 • prowadzenie ewidencji gruntów i budynków,
 • wydawanie wypisów, wyrysów i zaświadczeń,
 • obsługa interesantów,
 • ocena pod względem formalnym i merytorycznym dostarczanych dokumentów,
 • prowadzenie spraw w trybie KPA.
Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:
 • posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1282),
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe o profilu geodezyjnym,
 • staż pracy w jednostkach administracji publicznej, w tym na stanowisku związanym z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków,
 • znajomość procedur ewidencyjnych, oraz zadań związanych z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków,
 • znajomość prawa geodezyjnego i kartograficznego, kpa, kc oraz rozporządzenia w sprawie prowadzenia ewidencji gruntów i budynków,
 • znajomość obsługi komputera, a w szczególności w zakresie oprogramowania MS Office,
 • znajomość oprogramowania do prowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów,
 • dobra organizacja pracy własnej.
Wymagania dodatkowe:
 • mile widziana znajomość oprogramowania Geo-Info, EGBiL, eDOK,
 • uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu 2,
 • doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z prowadzeniem postępowań administracyjnych,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich.
Wymagane dokumenty:
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadany poziom wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie*,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych*,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji*,
 • cv i list motywacyjny.
 
* druk oświadczenia do pobrania na stronie BIP Łódzkiego Ośrodka Geodezji
Wymienione dokumenty należy przesłać lub składać osobiście w sekretariacie Łódzkiego Ośrodka Geodezji, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referenta,  Starszego Referenta lub Młodszego Geodety w Dziale Ewidencji Gruntów i Budynków” w terminie do dnia 11.09.2023 na adres: Łódzki Ośrodek Geodezji, ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź
 
Serwis internetowy www.log.lodz.pl wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów.
Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookie.
Możesz wyłączyć pliki cookie w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

Strona przeszła pozytywnie walidację W3C