www.log.lodz.pl

Uzasadnienie

Text/HTML

Dyrektor Łódzkiego Ośrodka Geodezji
ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze
Podinspektora lub Inspektora
uzależnione od wykształcenia i stażu pracy
w Dziale Organizacji, Kadr i Strategii
 
Wymiar czasu pracy: 1/1 etatu
Data publikacji ogłoszenia: 06.10.2023
Termin składania ofert: 18.10.2023
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: <6%
 
Warunki pracy na stanowisku:
 • praca przy komputerze.
Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
 • przyjmowanie, segregowanie i przekazywanie korespondencji pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne stosownie do wewnętrznych ustaleń,
 • rejestracja rachunków i faktur,
 • udzielanie interesantom informacji o sposobie załatwiania spraw w urzędzie,
 • wydawanie druków interesantom i pomoc przy ich wypełnianiu,
 • odbieranie i łączenie telefonów – obsługa centrali telefonicznej,
 • obsługa systemu SL 2014,
 • odbieranie poczty elektronicznej w systemie Zimbra,
 • obsługa korespondencji w ramach prowadzonych przez Łódzki Ośrodek Geodezji projektów,
 • współdziałanie ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Łódzkiego Ośrodka Geodezji odpowiedzialnymi za realizacje projektów.
Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:
 • posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 poz. 530),
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie przekraczającym wymogi ustawowe, zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z  ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781).
Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe z kierunków: informatyka, geodezja,
 • minimum 5 lat stażu w administracji samorządowej/publicznej,
 • znajomość obsługi komputera,
 • znajomość pakietu Office,
 • znajomość programu IRFANVIEW,
 • znajomość programu eDOK,
 • znajomość programu GEO-INFO Ośrodek,
 • podstawowe zagadnienia Internetu,
 • obsługa poczty elektronicznej Zimbra,
 • znajomość systemu informacji prawnej Lex Legalis,
 • umiejętność czytania dokumentacji geodezyjno-prawnej,
 • podstawowa znajomość ustaw: o ochronie danych osobowych, Kodeks postępowania administracyjnego, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o gospodarce nieruchomościami, Prawo geodezyjne i kartograficzne, o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz rozporządzeń: w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, w sprawie miejscowości, ulic i adresów oraz w sprawie ewidencji gruntów i budynków,
 • znajomość techniki pracy biurowej, obsługa urządzeń biurowych,
 • samodzielność w prowadzeniu powierzonych spraw, komunikatywność.
Wymagania dodatkowe:
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich,
 • dyspozycyjność oraz gotowość do podnoszenia kwalifikacji oraz do uczestniczenia w szkoleniach tematycznych,
 • wysoka asertywność własna,
 • kreatywność, dyspozycyjność, dobra organizacja pracy własnej.
Wymagane dokumenty:
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadany poziom wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie*,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej*,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych*,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji*,
 • CV i list motywacyjny.

* Druki oświadczeń do pobrania na stronie BIP Łódzkiego Ośrodka Geodezji

Wymienione dokumenty należy przesłać lub składać osobiście w sekretariacie ŁOG, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze Podinspektor lub Inspektor w Dziale Organizacji, Kadr i Strategii” na adres: Łódzki Ośrodek Geodezji, ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź
 
Dodatkowe informacje tel. 42 272 68 47
Serwis internetowy www.log.lodz.pl wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów.
Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookie.
Możesz wyłączyć pliki cookie w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

Strona przeszła pozytywnie walidację W3C