www.log.lodz.pl

Ogłoszenie

Dyrektor Łódzkiego Ośrodka Geodezji

ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze:

Specjalisty, Inspektora, Starszego Inspektora 

uzależnione od wykształcenia i stażu pracy

w Dziale Obsługi Administracyjnej i Zamówień Publicznych (OAZP)

 

Wymiar czasu pracy:  pełen wymiar czasu pracy

Data publikacji ogłoszenia: 22.02.2024 r.

Termin składania ofert: 06.03.2024 r. 11.03.2024 r.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

 

Warunki pracy na stanowisku:

 • praca w obiekcie Łódzkiego Ośrodka Geodezji (ŁOG) dalej nazywanego także nieruchomością,
 • praca na terenie przyległym do obiektu,
 • praca przy komputerze.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • samodzielne wykonywanie oraz kierowanie i nadzór nad realizacją czynności wykonywanych w OAZP,
 • współpraca ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi ŁOG, a w szczególności z działem Finansowo-Księgowym w zakresie realizowanych zadań,
 • zarządzanie nieruchomością, w której siedziby mają ŁOG oraz Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, w szczególności udział w:
  • zapewnieniu właściwego funkcjonowania infrastruktury technicznej i wyglądu nieruchomości,
  • samodzielne poszukiwanie i przyjmowaniem od użytkowników nieruchomości uwag, skarg i wniosków nt. funkcjonowania nieruchomości, jej systemów, instalacji, urządzeń oraz jej bezpośredniego sąsiedztwa, a także dotyczących działań personelu obsługującego nieruchomość,
  • reagowanie na zaistniałe lub potencjalnie grożące awarie i usterki systemów, instalacji i urządzeń znajdujących się w nieruchomości, w tym powiadamianie podmiotów odpowiedzialnych za ich konserwacje i/lub serwisowanie w celu jak najszybszego zapobieżenia ich awariom lub przywrócenia ich do prawidłowego funkcjonowania oraz bieżąca współpraca i kontrola działania tych podmiotów,
  • odpowiedzialność za terminowe przeprowadzanie okresowych kontroli, przeglądów i serwisów wymaganych przez przepisy prawa , systemów, instalacji i urządzeń,
  • zapewnienia i nadzór nad utrzymaniem czystości w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz otoczeniu obiektu.
 • nadzorze nad zadaniami i wykonywanie zadań realizowanych przez OAZP na potrzeby ŁOG, a związanych m.in. z:
  • zaopatrzeniem ŁOG w niezbędne wyposażenie (poza sprzętem informatycznym) oraz materiały biurowe, wydawnictwa, czasopisma, wraz z prowadzeniem gospodarki sprzętem. W tym także planowanie części planu finansowego oraz kontrola i raportowanie jego wykonania,
  • funkcjonowaniem telefonii stacjonarnej i komórkowej,
  • obsługą spraw socjalnych, w tym działaniem Komisji Socjalnej,
  • gospodarką pieczątkami.
 • udział w przygotowaniu projektu planu finansowego ŁOG w zakresie zadań realizowanych przez OAZP oraz kontrola i raportowanie jego wykonania,
 • udział w nadzorowaniu pracowników OAZP oraz przeprowadzaniu stanowiskowych szkoleń BHP,
 • uczestnictwo w zgłaszaniu i przygotowaniu projektów zarządzeń Dyrektora ŁOG w sprawach dotyczących OAZP i funkcjonowaniu nieruchomości,
 • nadzór na lokalami biurowymi i magazynowymi z uwzględnieniem rozliczania dostawców mediów i odpowiedzialnością za wygląd budynku i pomieszczeń m.in. w związku ze świętami państwowymi,
 • planowanie i realizacja zadań związanych z zapewnieniem spełniania przez nieruchomość i znajdujący się na jej terenie personel wymagań dotyczących dostępności,
 • nadzór i realizacja zadań związanych z prowadzeniem w systemie finansowo-księgowym ewidencji składników majątku znajdującego się w posiadaniu Łódzkiego Ośrodka Geodezji a będącego w dyspozycji OAZP,
 • udział w przygotowywaniu dokumentów przetargowych, prowadzenie w systemie finansowo-księgowym ewidencji umów oraz dokumentów rozliczeniowych i przychodowych, opisywanie tych dokumentów oraz nadzór nad terminowym przekazaniem faktur do działu Finansowo Księgowego. Prowadzenie rozliczeń z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego w zakresie współadministrowania obiektem,
 • bieżąca ścisła współpraca z:
  • dyrekcją,
  • Kierownikami działów,
  • Szefem ds. Bezpieczeństwa ŁOG,
  • Pozostałym personelem ŁOG.

Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1282),
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego ani za umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie przekraczającym wymogi ustawowe, zawartych w dokumentach składanych do ŁOG w związku z naborem dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji, a w przypadku zatrudnienia, na czas realizacji umowy o pracę.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe,
 • staż pracy na stanowisku zarządcy, administratora, pracownika komórki organizacyjnej lub gospodarczej min. 5 lat. Mile widziany co najmniej dwuletni staż na kierowniczym stanowisku,
 • podstawowa znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • podstawowa znajomość ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość zasad ewidencjonowania majątku,
 • obsługa komputera w zakresie MS Office (Office, Excel). Mile widziana praktyka w posługiwaniu się programami finansowymi,
 • umiejętność pracy w zespole, zdolności organizacyjne, odpowiedzialność, systematyczność, precyzja, zaangażowanie, komunikatywność.

Mile widziane:

 • doświadczenie w samodzielnym kierowaniu zespołem,
 • posiadanie licencji Zarządcy Nieruchomości (Państwowa lub Federacji),
 • posiadanie uprawnień Rzeczoznawcy Majątkowego,
 • ukończony kurs lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania nieruchomościami, administrowania nieruchomościami lub pośrednictwa nieruchomości.

Wymagane dokumenty:

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadany poziom wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie*,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych*,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,*
 • CV i list motywacyjny.

* Druki oświadczeń do pobrania na stronie BIP ŁOG https://www.log.lodz.pl/modgikwww/pl/BIP/Praca.aspx

Wymienione dokumenty należy składać:

 • osobiście w sekretariacie Łódzkiego Ośrodka Geodezji, 
 • w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty,  Inspektora, Starszego Inspektora w Dziale Obsługi Administracyjnej i Zamówień Publicznych", 
 • w terminie do dnia 06.03.2024 r., 11.03.2024 r.
 • na adres:
  Łódzki Ośrodek Geodezji
  ul. Traugutta 21/23,
  90-113 Łódź.

Dodatkowe informacje tel. 42 272 68 45

Serwis internetowy www.log.lodz.pl wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów.
Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookie.
Możesz wyłączyć pliki cookie w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

Strona przeszła pozytywnie walidację W3C