www.log.lodz.pl

Uzasadnienie

Text/HTML

Dyrektor Łódzkiego Ośrodka Geodezji
ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:
zgodnie z tabelą Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych
uzależnione od wykształcenia i stażu pracy
w Dziale Geodezji
 
Wymiar czasu pracy: pełen wymiar czasu pracy
Data publikacji ogłoszenia: 05.01.2024
Termin składania ofert: 15.01.2024
Miejsce wykonywania pracy: Łódź, ul Traugutta 21/23
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: <6%
 
Warunki pracy na stanowisku:
 • praca przy komputerze
 • praca w pozycji siedzącej
 • praca możliwa czasami poza siedzibą urzędu.
Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
 • rozpatrywanie wniosków o podział nieruchomości:
  • kompletowanie wymaganych dokumentów w łączności z wnioskodawcą i geodetą uprawnionym
  • uzyskanie i analiza opinii urbanistycznych w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ
  • przygotowanie niezbędnych dokumentów do wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości
  • redakcja postanowień i decyzji
 • rozpatrywanie wniosków o aktualizację gleboznawczej klasyfikacji gruntów
  • przygotowanie i analiza dokumentacji
  • redakcja postanowień i decyzji
 • rozpatrywanie wniosków o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej
  • przygotowanie i analiza dokumentacji
  • redakcja zaświadczeń i decyzji
 • rozpatrywanie wniosków o ustalenie numerów adresowych
  • przygotowanie i analiza dokumentacji
  • redakcja zawiadomień o ustaleniu numeru adresowego
 • gromadzenie i przechowywanie dokumentacji gromadzonej przez Dział Geodezji w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa
 • współdziałanie ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Łódzkiego Ośrodka Geodezji w zakresie zadań realizowanych przez Dział Geodezji
 • wykonywanie z własnej inicjatywy i bez odrębnych poleceń przełożonego, czynności i obowiązków określonych przez przełożonego oraz innych zadań należących do kompetencji Działu Geodezji.
Wymagania konieczne:
 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • wykształcenie średnie lub wyższe o kierunku np. geodezja, administracja publiczna, geografia, zarządzanie nieruchomościami albo inne wykształcenie wyższe;
 • dobra znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o gospodarce nieruchomościami, Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo geodezyjne i kartograficzne, o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz rozporządzeń: w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, w sprawie miejscowości, ulic i adresów oraz w sprawie ewidencji gruntów i budynków;
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office);
 • kreatywność, dyspozycyjność, dobra organizacja pracy własnej;
Wymagania dodatkowe:
 • staż pracy w jednostkach administracji publicznej lub doświadczenie w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego;
 • doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z prowadzeniem postępowań administracyjnych;
 • umiejętność czytania dokumentacji geodezyjno-prawnej oraz redagowania pism;
 • umiejętności interpersonalne;
 • rzetelność i odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • umiejętność planowania i organizacji pracy.
Wymagane dokumenty:
 • cv i list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje;
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy;
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;
 • oświadczenia kandydata*:
  • o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub/i o posiadaniu obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
  • o korzystaniu z pełni praw publicznych;
  • że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne;
  • że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 
* druki oświadczeń do pobrania na stronie BIP Łódzkiego Ośrodka Geodezji
 
Wymienione dokumenty należy składać osobiście do dnia 15 stycznia 2024 roku, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze zgodnie z tabelą Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych uzależnione od wykształcenia i stażu pracy w Dziale Geodezji".
 
na adres: Łódzki Ośrodek Geodezji, ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź
 
Dodatkowe informacje tel. 0-42 272 68 93
Serwis internetowy www.log.lodz.pl wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów.
Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookie.
Możesz wyłączyć pliki cookie w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

Strona przeszła pozytywnie walidację W3C