www.log.lodz.pl

Uzasadnienie

Ogłoszenie

Dyrektor Łódzkiego Ośrodka Geodezji

ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź

ogłasza nabór kandydatów na samodzielne stanowisko urzędnicze:

Podinspektora/Inspektora

uzależnione od wykształcenia i stażu pracy

w Dziale Organizacji, Kadr i Strategii

 

Wymiar czasu pracy: pełen wymiar czasu pracy

Data publikacji ogłoszenia: 13 czerwca 2023 r.

Termin składania ofert: 22 czerwca 2023 r.

Miejsce wykonywania pracy: Łódź, ul. Traugutta 21/23

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: <6%

 

Warunki pracy na stanowisku:

 • praca przy komputerze

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kompleksowa obsługa kadrowa pracowników Łódzkiego Ośrodka Geodezji;
 • zakładanie i prowadzenie dokumentacji pracowniczej związanej ze stosunkiem pracy;
 • rozliczanie czasu pracy pracowników;
 • sporządzanie list obecności oraz planów urlopów,
 • prowadzenie procesów rekrutacyjnych;
 • sporządzanie sprawozdań (GUS, PFRON, itp.) oraz zestawień/raportów wewnętrznych i na potrzeby zewnętrzne w zakresie kadr;
 • sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych do ZUS związanych z zatrudnianiem, zwalnianiem i zmianą danych osobowych pracowników;
 • obsługa wniosków i umów o organizowanie prac interwencyjnych, robót publicznych, stażów, praktyk uczniowskich i studenckich;
 • bieżąca kontrola ważności badań lekarskich pracowników;
 • nadzór nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu pracy oraz pozostałych regulaminów obowiązujących w Łódzkim Ośrodku Geodezji;
 • prowadzenie ewidencji pracowników w systemie kadrowo-płacowym PLOTKA w zakresie prowadzenia kart ewidencji czasu pracy, nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy, aktualizacji warunków zatrudnienia i danych osobowych oraz ewidencjonowania absencji.

 

Wymagania konieczne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • wykształcenie: na stanowisko podinspektora – wyższe, kierunek zarządzanie zasobami ludzkimi;  na stanowisko inspektora – wyższe magisterskie, kierunek zarządzanie zasobami ludzkimi;
 • staż pracy w jednostkach administracji publicznej – minimum 1 rok;
 • znajomość ustaw: Kodeks pracy, ustawa o pracownikach samorządowych, o samorządzie gminnym, o ochronie danych osobowych; 
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office); 
 • obsługa elektronicznego systemu obiegu dokumentów (eDOK);
 • obsługa systemu kadrowo - płacowego PLOTKA;
 • znajomość systemu informacji prawnej Lex Legalis;
 • umiejętność prowadzenia korespondencji biurowej;
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych. 

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w prowadzeniu spraw pracowniczych;
 • umiejętności interpersonalne;  
 • rzetelność i odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • umiejętność planowania i organizacji pracy.

Wymagane dokumenty:

 • cv i list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje;
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy;
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;
 • oświadczenia kandydata*:
  • o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub/i o posiadaniu obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
  • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych; 
  • o korzystaniu z pełni praw publicznych; 
  • że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne;
  • że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

* druki oświadczeń do pobrania na stronie BIP Łódzkiego Ośrodka Geodezji

Wymienione dokumenty należy przesłać lub składać osobiście w sekretariacie Łódzkiego Ośrodka Geodezji, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze Podinspektora/Inspektora w Dziale Organizacji, Kadr i Strategii” w terminie do dnia 22 czerwca 2023 r. na adres: Łódzki Ośrodek Geodezji, ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź.

Dodatkowe informacje tel. 0-42 272 68 99

 

 

Serwis internetowy www.log.lodz.pl wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów.
Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookie.
Możesz wyłączyć pliki cookie w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

Strona przeszła pozytywnie walidację W3C