NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest wspólnie z wojewódzkimi funduszami filarem polskiego systemu finansowania ochrony środowiska http://www.nfosigw.gov.pl Najważniejszym zadaniem Narodowego Funduszu w ostatnich latach jest efektywne i sprawne wykorzystanie środków na rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska w naszym kraju.

 

 

2007-2013

Większy wzrost gospodarczy i zatrudnienie we wszystkich regionach i miastach Unii Europejskiej - oto przewodnia myśl, jaka określa politykę spójności i jej instrumenty na lata 2007-2013 (www.funduszeeuropejskie.gov.pl). W tym okresie w wyniku reformy polityki spójności, liczba funduszy strukturalnych została ograniczona do dwóch: Europejski Fundusz Społeczny oraz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO) to dokument strategiczny określający priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrażania funduszy unijnych. Celem strategicznym NSRO jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Cel ten oraz cele horyzontalne realizowane będą za pomocą Programów operacyjnych (krajowych):
  • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ)
  • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG)
  • Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)
  • Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW)
  • Program Operacyjny Pomoc Techniczna (PO PT)
oraz 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) zarządzanych przez zarządy poszczególnych województw, co oznacza realizację idei decentralizacji programowania rozwoju regionów w nowym okresie, czyli przekazanie regionom kompetencji w zakresie przygotowania i wdrażania regionalnych programów operacyjnych, w tym:
  • Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (RPO WŁ) (www.rpo.lodzkie.pl)
  Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej jest zaangażowany w realizację następujących projektów, współfinansowanych przez Unię Europejską, w ramach RPO WŁ: 
 

 

 

Projekty unijne

2004-2006

Fundusze strukturalne (www.funduszestrukturalne.gov.pl) stały się podstawowymi instrumentami Polityki Strukturalnej Unii Europejskiej, których zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i modernizacji gospodarek krajów UE. Fundusze kierowane są do tych regionów, które bez pomocy finansowej nie są w stanie dorównać do średniego poziomu ekonomicznego w UE. W skład Unii wchodzą regiony dobrze rozwinięte oraz te, których poziom rozwoju znacznie odbiega od "średniej europejskiej". Polityka Strukturalna i Fundusze mają pomóc władzom regionalnym słabiej rozwiniętych regionów w rozwiązaniu ich najważniejszych problemów gospodarczych.

W latach 2000-2006 istniały cztery Fundusze strukturalne, realizujące cele polityki spójności UE: Europejski Fundusz Społeczny (EFS), Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EAGGF), Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa.

W tym okresie miasto Łódź ubiegało się o dofinansowanie projektów ze środków unijnych w tym w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), który zarządzany na poziomie krajowym, wdrażany był w systemie zdecentralizowanym na poziomie poszczególnych województw.

Łódź jako stolica województwa zdominowała wykorzystanie środków unijnych. Pozyskała ponad 60 % wszystkich pieniędzy z Unii Europejskiej wydanych w regionie, w tym dużych projektów infrastrukturalnych.

Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej był zaangażowany w przygotowanie i realizację następujących projektów, współfinansowanych przez Unię Europejską, w ramach ZPORR:

 

 

Kontakt

ul.Traugutta 21/23
90-113 Łódź

NIP:725 10 01 667
REGON: 470830536

tel. (0-42) 637-55-01
tel. (0-42) 637-47-36
tel./fax. (0-42) 637-48-77

ePUAP: /LOG/skrytka
e-mail: sekretariat@log.lodz.pl

Obsługa klienta

Obsługa klienta

Mapy internetowe

Internetowe mapy Łodzi

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne
Serwis internetowy www.log.lodz.pl wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów.
Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookie.
Możesz wyłączyć pliki cookie w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

Strona przeszła pozytywnie walidację W3C