NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest wspólnie z wojewódzkimi funduszami filarem polskiego systemu finansowania ochrony środowiska http://www.nfosigw.gov.pl Najważniejszym zadaniem Narodowego Funduszu w ostatnich latach jest efektywne i sprawne wykorzystanie środków na rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska w naszym kraju.

Projekty Unijne

2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (RPO WŁ na lata 2014-2020) odpowiada na kluczowe wyzwania rozwojowe regionu, przyczyniając się jednocześnie do realizacji celów Umowy Partnerstwa i włączając się w realizację celów Strategii na rzecz inteligentnego, zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Europa 2020. RPO WŁ na lata 2014-2020 kieruje wsparcie na obszary istotne dla rozwoju województwa, w szczególności koncentrując środki na dziedzinach, w których region charakteryzuje się największym odchyleniem od celów krajowych strategii Europa 2020, przy uwzględnieniu regionalnego potencjału, a także zapewnia realizację wymaganych przez Komisję Europejską poziomów alokacji na cele tematyczne (ring-fencing). Interwencja Programu obejmuje swoim zasięgiem obszar całego województwa łódzkiego. RPO WŁ na lata 2014-2020 składa się z dwunastu monofunduszowych osi priorytetowych.

Wszystkie przedsięwzięcia wdrażane w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 zgodne będą ze Strategią Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020.

Całkowita alokacja środków Unii Europejskiej na realizację RPO WŁ na lata 2014 - 2020 wynosi 2 256 049 115 EUR, z tego 1 621 433 387 EUR (71,87%) to środki EFRR, a 634 615 728 EUR (28,13%) – EFS. Uwzględniając szacunkowe zaangażowanie środków krajowych (publicznych i prywatnych), wynoszące 398 126 320 EUR, ogółem w ramach Programu zostaną sfinansowane przedsięwzięcia o wartości 2 654 175 435 EUR.

2007-2013

Większy wzrost gospodarczy i zatrudnienie we wszystkich regionach i miastach Unii Europejskiej - oto przewodnia myśl, jaka określa politykę spójności i jej instrumenty na lata 2007-2013 (www.funduszeeuropejskie.gov.pl). W tym okresie w wyniku reformy polityki spójności, liczba funduszy strukturalnych została ograniczona do dwóch: Europejski Fundusz Społeczny oraz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO) to dokument strategiczny określający priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrażania funduszy unijnych. Celem strategicznym NSRO jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Cel ten oraz cele horyzontalne realizowane będą za pomocą Programów operacyjnych (krajowych):

  • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ)
  • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG)
  • Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)
  • Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW)
  • Program Operacyjny Pomoc Techniczna (PO PT)

oraz 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) zarządzanych przez zarządy poszczególnych województw, co oznacza realizację idei decentralizacji programowania rozwoju regionów w nowym okresie, czyli przekazanie regionom kompetencji w zakresie przygotowania i wdrażania regionalnych programów operacyjnych, w tym:

  • Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (RPO WŁ) (www.rpo.lodzkie.pl)

  Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej jest zaangażowany w realizację następujących projektów, współfinansowanych przez Unię Europejską, w ramach RPO WŁ:

2004-2006

Fundusze strukturalne (www.funduszestrukturalne.gov.pl) stały się podstawowymi instrumentami Polityki Strukturalnej Unii Europejskiej, których zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i modernizacji gospodarek krajów UE. Fundusze kierowane są do tych regionów, które bez pomocy finansowej nie są w stanie dorównać do średniego poziomu ekonomicznego w UE. W skład Unii wchodzą regiony dobrze rozwinięte oraz te, których poziom rozwoju znacznie odbiega od "średniej europejskiej". Polityka Strukturalna i Fundusze mają pomóc władzom regionalnym słabiej rozwiniętych regionów w rozwiązaniu ich najważniejszych problemów gospodarczych.

W latach 2000-2006 istniały cztery Fundusze strukturalne, realizujące cele polityki spójności UE: Europejski Fundusz Społeczny (EFS), Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EAGGF), Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa.

W tym okresie miasto Łódź ubiegało się o dofinansowanie projektów ze środków unijnych w tym w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), który zarządzany na poziomie krajowym, wdrażany był w systemie zdecentralizowanym na poziomie poszczególnych województw.

Łódź jako stolica województwa zdominowała wykorzystanie środków unijnych. Pozyskała ponad 60% wszystkich pieniędzy z Unii Europejskiej wydanych w regionie, w tym dużych projektów infrastrukturalnych.

Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej był zaangażowany w przygotowanie i realizację następujących projektów, współfinansowanych przez Unię Europejską, w ramach ZPORR:

 

Kontakt

ul.Traugutta 21/23
90-113 Łódź

NIP:725 10 01 667
REGON: 470830536

telefony: kliknij tutaj

ePUAP: /LOG/skrytka
e-mail: sekretariat@log.lodz.pl

Obsługa klienta

Obsługa klienta

Mapy internetowe

Internetowe mapy Łodzi

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne
Serwis internetowy www.log.lodz.pl wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów.
Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookie.
Możesz wyłączyć pliki cookie w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

Strona przeszła pozytywnie walidację W3C