Text/HTML

KORONAWIRUS SARS-COV-2

ZARZĄDZENIE NR 30/W/2021
DYREKTORA ŁÓDZKIEGO OŚRODKA GEODEZJI
I ADMINISTRATORA BUDYNKU PRZY UL. TRAUGUTTA 21/23 W ŁODZI
z dnia 25 czerwca 2021 r.


w sprawie wykonywania zadań przez Łódzki Ośrodek Geodezji, w związku z obowiązującym stanem epidemii.

Na podstawie § 6 ust. 5 Regulaminu organizacyjnego Łódzkiego Ośrodka Geodezji zatwierdzonego zarządzeniem Nr 1378/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Łódzkiego Ośrodka Geodezji, z późń. zm. oraz § 21 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861, z późn. zm.)


zarządzam co następuje:


§ 1. 1. Zasady wykonywania zadań przez Łódzki Ośrodek Geodezji, zwany dalej ŁOG, polegają na wykonywaniu zadań przez ŁOG w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów, z zastrzeżeniem § 2 i § 3.
2. Wszelkie dokumenty i wnioski kierowane do ŁOG należy składać:

1) elektronicznie, za pośrednictwem poczty lub poprzez umieszczenie w odpowiednio oznaczonych tematycznie pojemnikach ustawionych przy wejściu do ŁOG;
2) bezpośrednio z uwzględnieniem spraw, o których mowa w § 2 i § 3.

3. Dokumenty są rejestrowane z datą faktycznego złożenia w ŁOG.
4. Dokumenty złożone w ŁOG (zweryfikowane prace geodezyjne, zaświadczenia - wypisy, wyrysy, kopie map), po opracowaniu przez pracowników ŁOG, są wydawane po uprzednim opłaceniu należności.
5. Regulowanie należności za wydawane dokumenty odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną (przelew elektroniczny, karta płatnicza, płatność BLIK).
§ 2. 1. Bezpośrednia obsługa interesantów w sprawach dotyczących:

1) zamówień i wydawania: wypisów, wyrysów i informacji z ewidencji gruntów i budynków, map ewidencyjnych i map zasadniczych;
2) zgłaszania zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków;
3) obsługi prac geodezyjnych

odbywa się w Sali Obsługi Klienta, parter budynku, wejście B.
2. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w Sali Obsługi Klienta, nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Przepis ust. 2 nie stosuje się do:

1) dziecka do ukończenia 13. roku życia;
2) osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
3) osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie;
4) osoby wymagającej pomocy tłumacza;
5) innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.

4. Interesanci powinni stosować środki ochrony osobistej (jednorazowe rękawiczki, płyny do dezynfekcji rąk) udostępnione na stanowiskach obsługi oraz zakrywanie ust i nosa maseczką.
5. Regulowanie należności za wydawane dokumenty odbywa się przy użyciu karty płatniczej, płatności BLIK.
§ 3. 1. Obsługa interesantów w innych sprawach, za wyjątkiem spraw, o których mowa w § 2, wymaga umówienia przez interesanta terminu spotkania (telefonicznie lub elektronicznie).
2. Obsługa interesantów, o których mowa w ust. 1 odbywa się na stanowisku obsługi, parter budynku, wejście A.
3. Obsługa geodetów i rzeczoznawców majątkowych, związana z dostępem do materiałów archiwalnych i baz danych pzgik, odbywa się w pokoju nr 206, wejście A, przy udziale pracownika ŁOG, po uprzednim umówieniu terminu spotkania.
4. Szczegółowa informacja dotycząca korzystania z archiwum zamieszczona jest na stronie podmiotowej BIP ŁOG.
§ 4. 1. Pracownicy ŁOG są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących zasad i zaleceń dotyczących ochrony indywidualnej w miejscu pracy (jednorazowe rękawiczki lub środki do dezynfekcji rąk).
2. Pracownicy ŁOG zobowiązani są do zakrywania ust i nosa maseczką, poza stanowiskiem pracy.
3. Pracownicy ŁOG wykonujący bezpośrednią obsługę interesantów zobowiązani są do zakrywania ust i nosa maseczką.
4. Pracownicy ŁOG mogą odmówić obsługi interesanta, który nie zakrywa ust i nosa maseczką.
§ 5. Z wyłączeniem spraw, o których mowa w § 2 i § 3 ogranicza się wstęp na teren budynku przy ul. Traugutta 21/23.
§ 6. 1.  Z zastrzeżeniem § 2 i § 3, pracownicy ŁOG realizują niezbędne kontakty z interesantami telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2. Wykaz kontaktów zamieszczony jest na stronie podmiotowej BIP ŁOG.
§ 7. Formy kontaktu interesantów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego podane są na stronie internetowej: www.lodzkie.pl.
§ 8. Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikom: Działu Organizacji, Kadr i Strategii i Działu Obsługi Administracyjnej i Zamówień Publicznych.
§ 9. Treść zarządzenia podlega opublikowaniu poprzez umieszczenie na stronie internetowej ŁOG, a także przez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie ŁOG.
§ 10. Traci moc Zarządzenie Nr 6/W/2021 Dyrektora Łódzkiego Ośrodka Geodezji Administratora Budynku przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Łódzki Ośrodek Geodezji.
§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Jan SCHNERCH
Dyrektor
Łódzkiego Ośrodka Geodezji
i Administrator Budynku

 

W związku z powyższym informujemy, że przez ePUAP można złożyć następujące dokumenty:

Ponadto geodeci mogą korzystać z aplikacji i.Kerg portalu SIT

Adres e-mail do korespondencji z ŁOG: sekretariat@log.lodz.pl

Lista numerów telefonów, z których można skorzystać przy załatwianiu spraw: Spis telefonów

 

Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zagrożeń, sposobu postępowania oraz organizacji pracy jednostek miejskich można zapoznać się na stronach Urzędu Miasta Łodzi https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/zdrowie/coronavirus-covid-19/

Kontakt

ul.Traugutta 21/23
90-113 Łódź

NIP:725 10 01 667
REGON: 470830536

telefony: kliknij tutaj

ePUAP: /LOG/skrytka
e-mail: sekretariat@log.lodz.pl

Obsługa klienta

Obsługa klienta

Mapy internetowe

Internetowe mapy Łodzi

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne
Serwis internetowy www.log.lodz.pl wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów.
Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookie.
Możesz wyłączyć pliki cookie w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

Strona przeszła pozytywnie walidację W3C