A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U V W Z Ź Ż

SŁOWNIK NAZEWNICTWA MIEJSKIEGO ŁODZI 

wstęp

O autorkach

Danuta Bieńkowska ― prof. zw. dr hab. w Katedrze Historii Języka Polskiego Uniwersytetu Łódzkiego. Autorka ponad stu prac – monografii i artykułów – których tematyka dotyczy: 1. Historycznostylistycznych oraz historycznojęzykowych badań polskiego stylu biblijnego oraz religijnego (m. in. prace: Styl językowy przekładu Nowego Testamentu Jakuba Wujka (na materiale czterech ewangelii), Łódź 1992; Słownictwo i frazeologia w Psałterzu przełożonym przez ks. Jakuba Wujka (1594), Łódź 1999; Polski styl biblijny, Łódź 2002. 2. Studiów nad językiem mówionym mieszkańców miast Polski centralnej (Łodzi, Radomska, Łęczycy) i tzw. językiem familijnym (m. in. prace: Analiza tekstów polszczyzny mówionej mieszkańców Łodzi i Radomska, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN” XXXV, 1989, s. 5-12; Z problemów frazeologii i leksyki polszczyzny familijnej (na podstawie materiałów z Łodzi i Radomska),[w:] Polszczyzna regionalna Pomorza 2, 1991, s. 147-151; Słownik dwudziestowiecznej Łodzi. Konteksty historyczne, społeczne, kulturowe, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2007, 346ss. – współautorstwo: Marek Cybulski, Elżbieta Umińska-Tytoń). 3. Badania stylu artystycznego i stylizacji językowej w literaturze pięknej (m. in. prace: Z problemów stylizacji językowej w twórczości Władysława Reymonta, Częstochowa 1985, Reymontowska sztuka słowa, „Poradnik Językowy” 2008, nr 4, s. 50-67).

Elżbieta Umińska-Tytoń ― prof. zw. dr hab. w Katedrze Historii Języka Polskiego Uniwersytetu Łódzkiego. Autorka ponad stu prac – monografii i artykułów – dotyczących: 1. Polszczyzny potocznej XVIII oraz XIX w. (m. in. prace: Polszczyzna potoczna XVIII wieku, Łódź 1992 oraz Słownictwo polszczyzny potocznej XIX wieku. Łódź 2001). 2. Imion łodzian w różnych aspektach ich funkcjonowania (m. in. 3. Polszczyzny regionalne (m. in.: Leksyka ginąca w polszczyźnie mówionej łodzian, [w:] Miasto teren koegzystencji pokoleń, Łódź 1999, s. 228-235; Co wiemy o łódzkich regionalizmach leksykalnych? [w:] Wielkie miasto. Czynniki integrujące i dezintegrujące, Łódź 1995, s. 62-70). 4. Dziewiętnastowiecznej polszczyzny salonowej.

Cel i zakres opracowania
Trwające już od półwiecza badania językoznawcze dotyczące nazewnictwa miejskiego przyniosły szereg opracowań dotyczących nazw zarówno dużych miast, m. in. Warszawy, Poznania, Krakowa, Lublina, Bydgoszczy, Kielc, jak i małych m. in. Cieszyna. Wciąż jednak brak monograficznego omówienia nazewnictwa Łodzi. Analiza nazewnictwa miejskiego Łodzi jest interesująca nie tylko ze względu na centralne położenie miasta w kraju, ale także, a może przede wszystkim z uwagi na szczególną historię tego miasta. Jako miasto Łódź kształtowała się przez XIX stulecie, czyli wówczas, gdy system nazewnictwa miejskiego dysponował już wykształtowanymi przez wieki wzorcami nazewniczymi. W Łodzi gwałtownie powstające obiekty miejskie szybko zyskiwały nazwy, zwykle nadawane lub sankcjonowane urzędową decyzją. Inaczej niż w miastach o długiej, sięgającej średniowiecza historii nie obserwujemy w Łodzi procesu przekształcania się formuł opisowych w nazwy o ustalonej strukturze. Interesujący jest proces przekształcania nazw terenowych w nazwy miejskie.
WIĘCEJ...

Kontakt

ul.Traugutta 21/23
90-113 Łódź

NIP:725 10 01 667
REGON: 470830536

telefony: kliknij tutaj

ePUAP: /LOG/skrytka
e-mail: sekretariat@log.lodz.pl

Obsługa klienta

Obsługa klienta

Mapy internetowe

Internetowe mapy Łodzi

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne
Serwis internetowy www.log.lodz.pl wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów.
Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookie.
Możesz wyłączyć pliki cookie w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

Strona przeszła pozytywnie walidację W3C