Komunikaty

Informacja - 16 marca 2021

Wykaz lokali użytkowych wchodzących w skład nieruchomości położonej przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi przeznaczonych do najmu.

Termin składania ofert: 20 maja 2021 r. godz. 10.00

Opis techniczny

Ogłoszenie o przetargu

Druki

 

Informacja - 30 grudnia 2020

Wykaz lokali użytkowych wchodzących w skład nieruchomości położonej przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi przeznaczonych do najmu.

Termin składania ofert: 25 lutego 2021 r. godz. 10.00

Opis techniczny

Ogłoszenie o przetargu

Druki

Informacja o wyborze oferty

 

Komunikat - 25 października 2019

Informujemy, że na stronie mapa.lodz.pl pojawiła się najnowsza ortofotomapa Miasta.

Nalot fotogrametryczny był wykonany 2 kwietnia 2019 r. z rozdzielczością terenową 0,05 m. w projekcie „Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Ortofotomapa jest dostępna zarówno w serwisach mapowych jak i w postaci usług danych przestrzennych OGC WMS/WMTS (mapa.lodz.pl -> Dla profesjonalistów).

 

Komunikat - 5 marca 2018

Informujemy, że od dnia

 

01 kwietnia 2018 r.

 

opłatę skarbową od spraw załatwianych w Łódzkim Ośrodku Geodezji należy wpłacać na niżej wskazany rachunek bankowy:

Urząd Miasta Łodzi Wydział Finansowy
ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź
Getin Noble Bank S.A. 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016
(tytuł wpłaty powinien precyzyjnie wskazywać sprawę, której dotyczy)

 

Ogłoszenie - 29 grudnia 2017

OGŁOSZENIE

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi zmian nazw ulic w wyniku zastępczych zarządzeń Wojewody Łódzkiego informujemy, że treść przedmiotowych zarządzeń stanowiących podstawę zmiany nazw ulic dostępna jest w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego na stronie http://dziennik.lodzkie.eu/#/actbymonths pod pozycjami 5470-5495 oraz 5538 (dawna ulica Wandurskiego). Zarządzenia zostały opublikowane w dniu 17 grudnia 2017 roku oraz w dniu 18 grudnia 2017 roku (dawna ulica Wandurskiego) i wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji, to jest odpowiednio w dniu 1 stycznia 2018 roku i w dniu 2 stycznia 2018 roku (dawna ulica Wandurskiego). Wymienione wyżej zarządzenia zastępcze Wojewody Łódzkiego stanowią podstawę prawną wszelkich koniecznych zmian wynikających ze zmiany nazwy ulicy.

 

Komunikat - 3 lipca 2017

Informujemy, że od dnia

 

01 lipca 2017 r.

 

w Łódzkim Ośrodku Geodezji zostały wprowadzone nowe numery telefonów w celu zintegrowania z systemem telekomunikacyjnym Urzędu Miasta oraz z innymi jednostkami organizacyjnymi Miasta Łodzi.

Informujemy jednocześnie, że część numerów użytkowanych dotychczas pozostaje bez zmian. Prosimy o sprawdzenie aktualnego telefonu na naszej stronie internetowej.

Za utrudnienia spowodowane zmianami przepraszamy.

 

Instrukcja - 26 października 2016

Wysyłanie wyciągu z operatu szacunkowego do ŁOG za pomocą ePUAP

[Pobierz]

 

Ogłoszenie - 21 lipca 2014

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. poz. 897), ), art. 7d pkt 1 lit. a tiret drugie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, Nr 182, poz. 1228, z 2013 r. poz. 829 i poz. 1635 oraz z 2014 r. poz. 897) oraz § 7 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 383)

informuję

o rozpoczęciu prac związanych z powstaniem powiatowej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT, zharmonizowanej z bazami danych:

  • Bazą EGiB (bazą ewidencji gruntów i budynków),
  • Bazą BDOT500 (bazą danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000),
  • Bazą BDSOG (bazą danych szczegółowych osnów geodezyjnych)

dla obszaru miasta Łodzi

Z up. PREZYDENTA MIASTA ŁODZI

 

Ogłoszenie - 30 czerwca 2014

 OGŁOSZENIE

W związku z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r., ) oraz zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 czerwca 2013 r. sygn. akt K 30/12 od dnia 12 lipca 2014 r. przestają obowiązywać dotychczasowe przepisy dotyczące wysokości opłat i sposobu ich naliczania (rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. z dnia 9 marca 2004 r.))
W związku z powyższym zmienią się dotychczasowe zasady udostępniania danych oraz naliczania opłat.

 

 

Apel - 17 lipca 2013

 GEODECI !

 
CHROŃMY NASZĄ OSNOWĘ !
 
W wyniku prowadzonych obecnie na szeroką skalę inwestycji drogowych, szereg punktów osnowy geodezyjnej już nie istnieje. Żeby nie dopuścić do dalszego niszczenia świeżo zmodernizowanej osnowy geodezyjnej zwracajmy uwagę na lokalizację inwestycji i stan znajdujących się tam znaków geodezyjnych.
Informacje o poczynionych obserwacjach przekażmy do Łódzkiego Ośrodka Geodezji, który podejmie odpowiednie kroki.
Ponadto pouczajmy inwestorów i wykonawców podczas wykonywania dla nich prac geodezyjnych o konieczności ochrony znaków i potrzebie zlecenia ich odtworzenia w przypadku zniszczenia.
 

Mapa Gospodarowania Mieniem Miasta Łodzi - 1 października 2015

 

Kontakt

ul.Traugutta 21/23
90-113 Łódź

NIP:725 10 01 667
REGON: 470830536

telefony: kliknij tutaj

ePUAP: /LOG/skrytka
e-mail: sekretariat@log.lodz.pl

Obsługa klienta

Obsługa klienta

Mapy internetowe

Internetowe mapy Łodzi

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne
Serwis internetowy www.log.lodz.pl wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów.
Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookie.
Możesz wyłączyć pliki cookie w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

Strona przeszła pozytywnie walidację W3C